ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

Size: px
Start display at page:

Download "ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9."

Transcription

1 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا 2 1 ی ر ا خ ت ف ا ه د ی ک ر ا ر و پ م ظ ا ک ل ی ع ا م س ا ه د ی ک چ صورت متوسطه ه ر و د س ر د ی ا ه س ال ک ح ط س ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ی ه ئ ا ر ا ر و ظ ن م ه ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ م ا ج ن ا ت ا ق ی ق ح ت سوابق بررسی ز ا س پ. ت س ا ی ل ی ل ح ت ی- ف ی ص و ت ع و ن ر ظ ن ز ا و کاربردی هدف ظ ا ح ل ه ب ش ه و ژ پ ش و ر. ت ف ر گ ی ه ع ل ا ط م ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. شد تنظیم ساخته محقق ه م ا ن ش س ر پ ک ی ب ل ا ق ر د و ی ی ا س ا ن ش ه ف ل ؤ م 31 مربوطه ی ا ه ی ر و ئ ت و ه د ش ر ب و ج ا ر خ ت س ا و گ ل ا ر ص ا ن ع و ا ه ه ف ل ؤ م ه ن ی ش ی پ ی س ر ر ب ن ی ن چ م ه و ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ا ه ل د م ث ح ب م ص و ص خ ر د ی ر ظ ن ی ن ا ب م ی ی ا ی ا پ ضریب استادان ط س و ت ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا و ر ن ی ی ع ت ز ا س پ. د ی د ر گ ن ی و د ت ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی و گ ل ا ا ه ن آ ی ا ن ب م و م ی ل ع ت ن ا ص ص خ ت م ه ی ل ک ل م ا ش ش ه و ژ پ ی ر ا م آ ی ه ع م ا ج. ت س ا ه د و ب 0/8 خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ش و ر ه ب د ا ع ب ا ی ه م ه ر د ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ز ا که بوده ) ن ا ر د ن ز ا م و ن ال ی گ ( کشور شمالی استانهای ه ط س و ت م ی ه ر و د ش ر و ر پ و ش ز و م آ کارشناسان معلمان ت ی ب ر ت ه ق ب ط ی ف د ا ص ت ش و ر ه ب کارشناسان و ن ا م ل ع م و د ن م ف د ه ش و ر ه ب ن ا ص ص خ ت م که شدند انتخاب ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ر ف ن د ا د ع ت ا و ن آ و ر ی س م ل ی ل ح ت ش و ر و ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ز ا س م و ه ف م د ن ی آ ر ف ز ا ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ا ر ب.. د ن د ش گیری نمونه ی ب س ن ی ا د ن ت ر ا ب ع ه ک ت س ا سازی مدل ل ب ا ق ل م ا ع 1 1 ر د ه ف ل ؤ م 3 1 ا ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ه ک د ا د ن ا ش ن ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن. گردید استفاده ه ب ت ب س ن ت ل ا د ع و ف ا ص ن ا ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن م ل ع م د ه ع ت ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م ز ا و ض ی ع ب ت ب ل ق ت ی ش ز و م آ ی ر ب ا ر ب ا ن ی ش ز و م آ م ا ظ ن د ر ک ل م ع م ل ع م ی ر ا ک م ک ن ا ز و م آ ش ن ا د ت ب س ن ی ر ا د ا ف و ن ا ز و م آ ش ن ا د د ح ه چ ا ت ل م ا ع 1 1 ز ا ک ی ر ه ه ک د ا د ن ا ش ن ل د م ک ی ب ل ا ق ر د ز ی ن ر ی س م ل ی ل ح ت ه ر ا م آ. د ش ا ب ی م ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د س ا س ا ن ی ا ر ب و ه د ش ص خ ش م ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ک ی ر ه ن ا ی م ی ه ط ب ا ر ش و ر ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ی م ا ر ا د ا ر ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ن ا و ت و م ل ع م ی ر ا د ا ف و م ل ع م د ه ع ت ی ش ز و م آ م ا ظ ن د ر ک ل م ع ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م ی ا ه ه ف ل ؤ م و ف ا ص ن ا ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا ی ا ه ه ف ل ؤ م و د ن ش ا ب ی م ط ا ب ت ر ا ر د ر گ ی د ک ی ت ال ا ؤ س ا ب م ه م ا د ک ر ه و م ه ا ب ی ش ز و م آ ی ر ب ا ر ب ا ن. د ن ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ر ب ل ق ت س م ت ر و ص ه ب کدام هر ض ی ع ب ت و ب ل ق ت م ل ع م ی ر ا ک م ک ت ل ا د ع. ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ل د م ی ه ئ ا ر ا : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک /9/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /6/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ 1 ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن (. ن ا ر ی ا ن ب ا ک ن ت ن ب ا ک ن ت د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ی ب ر ت م و ل ع ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا. 2. ن ا ر ی ا ن ب ا ک ن ت ن ب ا ک ن ت د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی ه ت خ و م آ ش ن ا د.

2 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 6 ه م د ق م 1 ی س ا س ا و م ه م ش ز ر ا ن ی ا. ت س ا ه د ش ز ا غ آ ر ش ب ت ا ی ح ا ب ی و ن ع م ی ا ه ش ز ر ا ر ی ا س ن و چ م ه ت ل ا د ع ت ل ا د ع. ) ی ی ا د ن ( ت س ا... و. ی ر ب ا ر ب ت ا و ا س م ی د ا ز آ د ن ن ا م ی و ن ع م ی ا ه ش ز ر ا ر ی ا س ه ب ت ب س ن ر د ی ر ا ج ی ا ه د ن ی آ ر ف و ا ه د ا د ن و ر د ق ی ر ط ز ا ه ک د و ش ی م ق ق ح م ی ن ا م ز ی ش ز و م آ ی ا ه ط ی ح م ر د ی ش ز و م آ و ی م ل ع ف ا د ه ا ه ک ی ی ا غ ف د ه ن ا م ه ا ی ا ه د م ا ی پ ه ب د ن ش ا ب ر د ا ق د ا ر ف ا ی ش ز و م آ ط ی ح م 2 ی م و ه ف م ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ح ال ط ص ا. ) و گ ا ن ث ( د ن ب ا ی ت س د ت س ا ی ع ا م ت ج ا و ی ق ال خ ا ی د ا ق ت ع ا ز ا ه ک ی ن ا ع م ت س خ ن ه ا گ ن ر د د ی ا ش. ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ه ا گ د ی د ز ا ت و ا ف ت م ی د ر ب ر ا ک ی ا ر ا د و ه د ر ت س گ شود متبادر ن ه ذ ه ب ه ژ ا و ن ی ا ی ش ز و م آ ف ل ت خ م د ر و خ ر ب ز ک ا ر م ی ش ز و م آ ت ا ن ا ک م ا و ع ب ا ن م ر د ت ا و ا س م : د و ش ل م ا ش ا ر د ر ا و م ن ی ا ن ا س ک ی ن ا م ل ع م ا ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ف ل ت خ م ش ز و م آ ر ک ف ت ی د ا ق ت ن ا ه ب ر د ه ن ال د ا ع ا ن ا ا ض ع ب ی ت ا ق ب ط ر ا ت خ ا س ل ی ل ح ت و د و خ ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ق و م ی س ر ر ب ت ه ج ن ا ز و م آ ش ن ا د د ی م ا ع ن ا و م ا ب ه ل ب ا ق م د ن ی آ ر ف ی د ا ص ت ق ا ر ک ف ت و ی ع ا م ت ج ا ی ه ن ی م ز ز ا غ ر ا ف ی ر ب ا ر ب ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ه ع م ا ج ی ر ا ر ق ر ب. ی ش ز و م آ م ت س ی س ل ک و ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ی ب ر د ی د ا ق ت ن ا ر ک ف ت و ی ع ا م ت ج ا ک ر ح ت ی ش خ ب ی ر ال ا س ه ت س ی ا ش و ی ق ا ق ح ت س ا صورت به د ن ا و ت ی م ز ی ن ی ش ز و م آ ت ا ن ا ک م ا ی ه ئ ا ر ا و ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ت ا ن ا ک م ا ر ب ا ر ب ع ی ز و ت م ه و د ش ا ب ل م ع ک ال م د ن ا و ت ی م ی م ی م ر ت و ی ن ا ر ب ج ع ی ز و ت م ه. د و ش ع ی ز و ت ی ش ز و م آ ه ب ر ص ح ن م و ش ز و م آ. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ل ق ی ر ا ی ( 7 6 ل ا ح ن ی ع ر د و م ا ع ی ا ه د ی د پ ش ر و ر پ 8 و د ه د ی م ل ی ک ش ت ا ر جامعه هر ی س ا س ا ی ا ه ه ی ا پ ز ا ی ک ی ه ک ی و ر ن آ ز ا م ا ع ت س ا د ر ف ا ب ه ط ب ا ر ر د ه ک ت ه ج ن آ ز ا د ر ف ه ب ر ص ح ن م و د ه د ه م ا د ا د و خ ت ا ی ح ه ب د ن ا و ت ی م ن ن آ ن و د ب ه ع م ا ج ن آ ق ی ر ط ز ا ه ک ت س ا ی د ن ی آ ر ف ش ر و ر پ و ش ز و م آ ست. ا ن ی ی ع م گ ن ه ر ف ک ی ل ص ا ح ش د ا ع ب ا ی ه م ه م ه ن آ کارکرد پس د ب ا ی ی م گسترش دانش ی ا ه ز ر م و ل ا ق ت ن ا د و ج و م ش ش ن ا د 9 م ه و کارانه محافظه 1.Justice 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. Conservative

3 7 6 ر ا ک م ه و ر و پ م ظ ا ک / ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا 1 ر د ه ک ت س ا ن ی ز ا غ آ ی ا ه د ا ه ن ز ا ی ک ی ش ر و ر پ و ش ز و م آ د ا ه ن. ) ه د ا ز ی ن ا ج ن ز ( ت س ا ق ال خ د ن چ ر ه. ت ش ا د خواهد وجود ز ی ن ه د ن ی آ ر د و ت س ا ه ت ش ا د د و ج و خ ی ر ا ت ل و ط ر د ه ت خ ا ن ش جوامع همه د ن ک ر ی ی غ ت ن ا م ز ل و ط ر د ت س ا ن ک م م ک ی ژ و ل و ن ک ت ی ا ه ت ف ر ش ی پ ه ی ا س ر د ی ش ز و م آ د ا ه ن ر ا ت خ ا س ی ل ق ( ت س ا ی د ع ب ی ا ه ل س ن ه ب ن و ن ف و ا ه ت ر ا ه م ش ن ا د گ ن ه ر ف ل ا ق ت ن ا ن ا ن چ م ه ن آ د ر ک ر ا ک ی ل و. ) د ا ژ ن ن ا ر ی پ و ر و پ ي و ق م و م ع ی س ر ت س د ی ا ر ب ن ا س ک ی ی ا ه ت ص ر ف ن ی م أ ت ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ق ق ح ت ی ا ه ه ا ر ن ی ر ت ر ث ؤ م ز ا ی ک ی ش ر و ر پ و ش ز و م آ ز ا د ن ر ا د ق ح ی ن ا س ن ا د ا ح آ ی ه م ه و ت س ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه ب ه ع م ا ج د ا ر ف ا ر ا ش ر س ي ا ه د ا د ع ت س ا د و ج و و ش ز و م آ ع ي ف ر ه ا گ ي ا ج. ) : س و د ب ع ( د ن د ر گ ر ا د ر و خ ر ب ن ا س ک ی ی ه م ه ي ر ي گ ه ر ه ب ي ن ع ي ي ش ز و م آ ت ل ا د ع. د ز ا س ی م ي ر و ر ض ر ت ش ي ب ا ر ت ل ا د ع د و ج و د ن م ن ا و ت و ي ا ه د ا ر ا م ز ل ت س م ن ي ر ي د ي و ز ر آ ن ي ا ق ق ح ت و ن ا ش ي ا ه ز ا ي ن ا ب ب س ا ن ت م ت ا ن ا ك م ا ز ا ر و ش ك ي ا ه د ا د ع ت س ا ي خ ر ب ا ي خاص نقطه ك ي ر د ا ه ي د ن م ن ا و ت و ت ا ن ا ك م ا ت ش ا ب ن ا ز ا جلوگيري با ا ت ت س ا ر گ ن جانبه همه و ق ط ا ن م ر ا د ر و خ ر ب ی ا ه ی ر ب ا ر ب ا ن و ی ش ز و م آ ه ن ي م ز ه ر ه ب ي د ن م ه م ه ا ه د ا د ع ت س ا ز ا ت ا ن ا ك م ا ا ر م ه ا ر ف. د ن ر و آ ت ل ا د ع 2 م ا ن ه ب ی ت ی ع ق ا و ه ک س ک ی ی و ر و د د ن ن ا م ه ه ک د ن ت س ه ی م ی ه ا ف م ی ش ز و م آ ق ط ا ن م و ا ه گ ن ه ر ف ا ه د ا ژ ن ا ه ت ی س ن ج ت ا ق ب ط ت ا م ی ل ع ت ل ا م ز ال و ن ا ز و م آ ش ن ا د ی س ر ت س د ن ا ز ی م ت و ا ف ت م ا ر ه ب ل ی ص ح ت ف ی ر ع ت د ن ن ک ی م ( ن ا ق ه د. ) م و ه ف م ت ل ا د ع ی ش ز و م آ ن م ض ت م ه ب د ا ر ف ا ه ک ی د ح ا ت ن ا ک د و ک ی ه م ه ی ا ر ب ن ا گ ی ا ر ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ک ر ا د ت. ت س ا خاصی داللتهای ه م ا ن ر ب ک ی ک ر ا د ت د ن و ش ر ا ک ر ا ز ا ب د ر ا و د ن ن ا و ت ب ت ال ی ص ح ت ن د ش م ا م ت ز ا د ع ب ه ک د ن س ر ب ی ح ط س ی س ر د ی م و م ع ی ا ر ب ه م ه ن ا ک د و ک ن و د ب ه ج و ت ه ب ی ا ه ه ن ی م ز ی ل ب ق ا ه ن آ ی ر ا د ر و خ ر ب ه م ه ی ن ی ا ه ل م ج ز ا ن ا ش ت ن و ک س ل ح م ه ب ه ج و ت ن و د ب ه ب ا ش م ت ا ن ا ک م ا ا ب ن ا س ک ی س ر ا د م ز ا ن ا ک د و ک 3. ) د ن ب ل ی ل ی م ( د و ر ی م ر ا م ش ه ب ا ه ت ل ال د ر د ا ر ل م ا و ع ه ت س د 3 م ی ن ا و ت ی م م ی ن ک ی ش ز و م آ ی ا ه ط ی ح م ه ب د و د ح م ا ر ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ث ح ب ر گ ا : ت س ن ا د ل ی خ د ن آ 1. Creative 2. Educational inequality 3. Mililband

4 ل) گ ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 8 6 د ن ن ا م د و ش ی م ه د ی د ک ر ا د ت ی ش ز و م آ م ا ظ ن ن ال و ئ س م ف ر ط ز ا ه ک ی ت ا ن ا ک م ا و ع ب ا ن م ت ی ع ق و م ) 1 ی ش ز و م آ ط ی ح م ی س ر د ی ه م ا ن ر ب ه ی ل و ا ع ب ا ن م م ل ع م ی د ا ص ت ق ا ی ه ن ی م ز د ن ن ا م د و ش ی م ی ش ز و م آ ط ی ح م د ر ا و ن ا ز و م آ ش ن ا د ف ر ط ز ا ه ک ی ی ا ه ی گ ژ ی و ) 2 ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ق و م و ی گ ن ه ر ف د ن ن ا م ع و ن د ی آ ی م د و ج و ه ب ل م ا و ع ن ی ا ی ه م ه ل ب ا ق ت م د ر و خ ر ب ی ه ج ی ت ن ر د ه ک س و س ح م ا ن ی ا ه ی گ ژ ی و ) 3. ) د ر و خ ر ب ر گ ی د ک ی ا ب ن ا ز و م آ ش ن ا د د ر و خ ر ب ع و ن و ن ا ز و م آ ش ن ا د ا ب ن ا م ل ع م 1 ن و س د ن ا ( 2 ه ب ع ق ا و ر د. د ر ا د ت ل ا د ع م و ه ف م ا ب ی گ ن ت ا گ ن ت و ک ی د ز ن ط ا ب ت ر ا ه ک ت س ا ی م ی ه ا ف م ه ر م ز ز ا ض ی ع ب ت. د ر ا د ت ل ا د ع م و ه ف م ا ب ی ه ج و ت ل ب ا ق ی ش و پ م ه د ا ر ف ا د ز ن ی ک ا ر د ا ر ظ ن ز ا ض ی ع ب ت ی ه ژ ا و ر گ ی د م و ه ف م ر س ی ت ل ا د ع ی ب ل ب ا ق م ر د د ا ر ف ا ز ا ی گ د ن ز ف ل ت خ م ی ا ه ه ص ر ع ر د ه ک ی ی ا ه ش ن ک ا و ر گ ی د ف ر ط د ن ه د ی م م ا ج ن ا ه د ش ک ا ر د ا ض ی ع ب ت ل ب ا ق م ر د ه ک د ر ا د ی ی ا ه ش ن ک ا و ا ب ی د ا ی ز ر ا ی س ب ت ه ا ب ش د ن ز ی م ی ق ی ب ط ت ل ی ل ح ت «ن ا و ن ع ا ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ی ل ق ی ر ا ی ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن. ) ی ر د ا ن و ر و ر پ ر د ی ت ی ب ر ت ت ل ا د ع م و ه ف م ه ک د ا د ن ا ش ن ا«ر گ ه ع م ا ج و ل ا ر ب ی ل ی ا ه ه ا گ د ی د : ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ه ف س ل ف ی ت ی ب ر ت ی ا ه ت ل ال د ن م ض ت م و ت و ا ف ت م ی ی ا ن ع م ر ا ب ی ا ر ا د ن و گ ا ن و گ ی ا ه گ ن ه ر ف ر د و ن ا م ز ر ذ گ ی ن ا ب م ه ب ز ل و ا ر ی ر ا د ا ف و. ت س ا ی ف ل ت خ م ه د ش 4 3 ن آ ر ب ی ن ت ب م ت ل ا د ع ل و ص ا ح ر ط و ه ن ا ب ل ط ت ا و ا س م م س ی ل ا ر ب ی ل ب ب س ر ز ل ا و ه ا گ ن ز ا د ر ف ر ب جامعه تقدم ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ی ش خ ب ت ا و ا س م و د ر ف ت ه ب ی ا ه ژ ی و ه ا گ ی ا ج گل همچنین. د ش ا ب ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ه ی ل و ا ل ح ا ر م ر د ن ا س ک ی و ی ن ا گ م ه ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ع ف ا د م و ا ا ت ا ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ه ط ب ا ر ی ر ا ت خ ا س ی و گ ل ا ن ا و ن ع «ا ب ی ش ه و ژ پ ا ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر و ر پ د ن ا ه د ی س ر ج ی ا ت ن ن ی ا ه ب» ی ل ی ص ح ت ی ر ا ک ب ی ر ف و ی ل ی ص ح ت ی- ن د م ی ا ه ر ا ت ف ر ج ی ا ت ن ل ی ص ح ت ز ا ت ی ا ض ر. د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت ب ث م و م ی ق ت س م ی ه ط ب ا ر ی ل ی ص ح ت ی ن د م ی ا ه ر ا ت ف ر ا ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ن ی ب ه ک ی ل ی ص ح ت ی- ن د م ی ا ه ر ا ت ف ر و ر ا د ا ن ع م و ت ب ث م ی ه ط ب ا ر ی ا ر ا د ل ی ص ح ت ز ا ت ی ا ض ر ا ب ج ی ا ت ن ز ا ت ی ا ض ر ی ه ر م ز ز ا ی ش ز و م آ ت ل ا د ع که گفت میتوان ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ر ا د ا ن ع م ت ب ث م و ی ف ن م ی ه ط ب ا ر ی ا ر ا د 1.Anderson 2.Discrimention 3.Liberalism 4.Egalitarian

5 ی» س ر ر ب ی» ب ا ی ز ر ا 9 6 ر ا ک م ه و ر و پ م ظ ا ک / ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا ر و ط ه ب ا ر ی ل ی ص ح ت ی ن د م ی ا ه ر ا ت ف ر و ل ی ص ح ت ه ج ی ت ن ز ا ت ی ا ض ر د ن ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ی ا ه ر ی غ ت م ی ل ق ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی. د ن ه د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت م ی ق ت س م ر ی غ ر و ط ه ب ا ر ی ل ی ص ح ت ی ر ا ک ب ی ر ف و م ی ق ت س م ی ا ه د ا ه ن ی ر و ا ب د و خ ی ا ق ت ر ا و د ا ج ی ا ر د ت ل ا د ع ی ا ه ر ث ا ی س ر ر ب «ن ا و ن ع ا ب ) ( د ا ژ ن ن ا ر ی پ و ر و پ ه د ا د م ا ج ن ا» ی ش ز و م آ ه د و ا ر م ی ع ی ز و ت ت ل ا د ع ه ز ا د ن ا ر ه ه ک ت س ا ن آ ز ا حاکی پژوهش ی ا ه ه ت ف ا ی د ن ا و د ا ج ی ا ی ا ر ب ا ذ ل. ت س ا ر ت ال ا ب ی ر و ا ب د و خ د ش ا ب ر ت ش ی ب ی ش ز و م آ ی ا ه د ا ه ن ر د ی ت ا ع ال ط ا و ی ا ه ی و ر ی ا ا ه د ا ه ن ن ی ا ر د ت ل ا د ع ر ا ر ق ت س ا ر ب ی ش ز و م آ ی ا ه د ا ه ن ه ک ت س ا ی ر و ر ض ی ل م ی ر و ا ب د و خ ی ا ق ت ر ا ن ا ر ا ک م ه و و گ ا ن ث ه ک ی ش ه و ژ پ ر د. د د ر گ م ه ا ر ف ه ع م ا ج ل ک ر د د ش ر ی ا ر ب ه ن ی م ز ا ت د ن ز ر و م ا م ت ه ا ج ی ا ت ن ن ی ا ه ب د ن ا ه د ا د م ا ج ن ا» ی ک ش ز پ م و ل ع ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ن ی ی ب ت «ن ا و ن ع ا ب ) (. د ش ا ب ی م ه ت ف ا ی ر و ه ظ ی ل ص ا ن و م ض م ر گ ی د ی ی و ج ش ن ا د ر ب ی ی و ج ش ن ا د ن ت ش ا د ن ی ر ت ر ب ه ک د ن ا ه د ی س ر ه غ د غ د ن ی ر ت ش ی ب ه ک د و ب ی ث ح ا ب م ء ز ج د ی ت ا س ا ش ز و م آ ی ه و ح ن و ی ب ا ی ش ز ر ا ی ه و ی ش ش ه و ژ پ ن ی ا ق ب ط ت ل ا د ع ت ی ا ع ر د ن ا و ت ی م ه ک د ن ت س ه ی ل م ا و ع و د ن ی ا ا ه ن آ ر ظ ن ز ا. د ا د ی م ل ک ش ا ر ن ا ی و ج ش ن ا د د و ج و م ت ا ن ا ک م ا ز ا ط ی ح م ک ی ر د ن ا ی و ج ش ن ا د ی ه م ه ی ل ک ر و ط ه ب. د ن ر ب ب ل ا ؤ س ر ی ز ا ر ی ش ز و م آ ی ا ر ب ی ف ا ک ی ه ز ی گ ن ا د ا ر ف ا و د و ش م ه ا ر ف ا ه د ا د ع ت س ا ی ی ا ف و ک ش و د ش ر ی ا ر ب ه ن ی م ز ا ت د ن و ش ر ا د ر و خ ر ب و کارآیی التحصیلی غ ر ا ف ز ا د ع ب د ن ن ا و ت ب و د ن ش ا ب ه ت ش ا د ف د ه ه ب ن د ی س ر ی ا ت س ا ر ر د و پ ا ک ت و ش ال ت ن ا و ن ع ا ب ) ( جنابی که ی ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن. د ن ش ا ب ه ت ش ا د د و خ ی ه د ن ی آ ل غ ش ی ه ن ی م ز ر د ی ف ا ک ر ح ب ت» ن ا ه ف ص ا ن ا ت س ا ه ط س و ت م ع ط ق م ن ا ز و م آ ش ن ا د ر د ی ش ز و م آ ی ا ه ت ص ر ف ه ب ی ب ا ی ت س د ی ر ب ا ر ب ا ن و ق ط ا ن م ر د ن ا ر س پ و ن ا ر ت خ د ی ا ر ب ه ط س و ت م ی ه ر و د ر د ی ش ز و م آ ی ا ه ت ص ر ف ه ک د ا د ن ا ش ن ه د ا د م ا ج ن ا. ت س ا ه د ی د ر گ ن ع ی ز و ت ن ا س ک ی ر و ط ه ب ن ا ه ف ص ا ن ا ت س ا ی ح ا و ن و ی ن و ت ه ک ی ش ه و ژ پ ر د 1 م ا ج ن ا» ش ز و م آ ر د ی ت س ر پ د ا ژ ن ت ل ا د ع ت س ا ی س «ن ا و ن ع ا ب ) ( ز ر گ د ر ا ه ت ص ر ف ی ر ا ر ق ر ب ر د ی ل م ی ر ب ه ر ی ع و ن ی ش ز و م آ م ت س ی س ر د ه ک د ن ت ف ا ی ت س د ج ی ا ت ن ن ی ا ه ب د ن د ا د ی ا ه د ر و آ ت س د ر گ ن ا ی ب ه ع م ا ج ر ب م ک ا ح ی ل ک ی ا ه ر ا ی ع م. د ش ا ب ی م ت س و پ د ی ف س ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب و ا ن ا ه ه ک ی ش ه و ژ پ ر د. د ش ا ب ی م ن ی گ ن ر ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ن ا س ک ی ش ز و م آ 2 ن ا و ن ع ا ب ) ( ن د ن ی ل ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن ض ی ع ب ت ه ک ت س ا ه د ش ص خ ش م د ن د ا د م ا ج ن ا» ش ز و م آ ر د ض ی ع ب ت 1.Tony & Rodgers 2.Hana & Linden

6 ن ا ز و م آ ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 7 گروههای به ق ل ع ت م که معلمانی ه ک ی ل ا ح ر د د و ش ی م ل ا م ع ا ن ی ی ا پ ی ه د ر ن ا م ل ع م ط س و ت ن ی ی ا پ ی ه د ر ش ن ا د ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع «ن ا و ن ع ا ب ی ش ه و ژ پ. د ن ن ک ی م ن ل ا م ع ا ی ض ی ع ب ت ال ص ا د ن ت س ه ر ت ال ا ب ی ه د ر ط س و ت» د ا د ع ت س ا ا ب 1 ن ا ز و م آ ش ن ا د ر گ ا ه ک د ش ل ص ا ح ج ی ا ت ن ن ی ا و ه د ش م ا ج ن ا ) ( ی ر م ت س ک ش د ش ک ب ش ل ا چ ه ب ا ر ا ه ن آ ی ف ا ک ی ه ز ا د ن ا ه ب ه ک ی ش ز و م آ ب ل ا ط م م ه ف ی ا ر ب د ا د ع ت س ا ا ب ز ی گ ن ا ر ب چالش مناسب ر و ط ه ب که آموزشی ن ی ن چ م ه. د ن ن ک ی م ب ی ذ ک ت ا ر ی ش ز و م آ ت ل ا د ع د ن ر و خ ب ی ی ا ه ش و ر ا ب ن ا و ت ی م ا ر ن ا ز و م آ ش ن ا د ر ت ش ی ب ا م ا ت س ا ضروری و م ه م ن ا س ن ا کردن ترقی ی ا ر ب د ش ا ب ه ب ه ج و ت ا ب. د و ش ن ا ن آ ی ق ر ت ث ع ا ب ه ن ی ز ه ر پ ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا ن و د ب ه ک د ن ا ش ک چالش به ی ر و ط ب س ا ن م ح ط س ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ی ه ئ ا ر ا حاضر پژوهش ی ه ل أ س م ف ا د ه ا و ت ی ه ا م : د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ر ی ز ی ا ه ل ا ؤ س ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د و ب ه ط س و ت م ی ه ر و د ق ی ق ح ت ی ا ه ل ا و س د ن و ش ی م ع ا ب ش ا ی ل م ا و ع ه چ ر د و د ن م ا د ک ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ه ف ل ؤ م. 1 ت س ا م ا د ک ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ه ف ل ؤ م و ل م ا و ع ب ی ک ر ت ی ا ر ب ب س ا ن م ل د م. 2 م ز ال ت ی ا ف ک ز ا ه ط س و ت م ی ه ر و د ح ط س ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ه د ش ه ئ ا ر ا ل د م ا ی آ. 3 ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ش و ر ع و ن ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ظ ا ح ل ه ب د ر ا د ر ب ر د ه ک ی ی ا ه ش و ر و ف ا د ه ا ه ب ه ج و ت ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ی- ف ی ص و ت 2 ی ت ی ب ر ت م و ل ع ن ا ص ص خ ت م ی ه ی ل ک ل م ا ش حاضر پژوهش ی ر ا م آ ی ه ع م ا ج. ت س ا ی ل ی ل ح ت ی ل ی ص ح ت ل ا س ر د ن ا ر د ن ز ا م و ن ال ی گ ی ا ه ن ا ت س ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا م ل ع م و ش ز و م آ ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا م ل ع م ن ا ص ص خ ت م ز ا ل م ا ش حاضر تحقیق ی ه ع م ا ج ی ه ن و م ن ت. س ا جامعه پراکندگی ل ی ل د ه ب ن ا ص ص خ ت م ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ا ه د ا د خ س ا پ ه م ا ن ش س ر پ ه ب ه ک ت س ا ش ر و ر پ. د ن د ش ی ر ی گ ه ن و م ن ی ب س ن ی ا ه ق ب ط ی ف د ا ص ت ش و ر ه ب ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا م ل ع م و د ن م ف د ه ش و ر ه ب ه ت خ ا س ق ق ح م ه م ا ن ش س ر پ ک ی ط و ب ر م ی ا ه ی ر و ئ ت و ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ی ق ح ت ق ب ا و س ی س ر ر ب ز ا ن ی ن چ م ه : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ک ی ر ه ی ی ا ی ا پ ب ی ر ض. ت س ا ه د و ب ه ف ل ؤ م 3 1 ل م ا ش ه ک د ش م ی ظ ن ت 1.Merry 2.Descriptive- analytical

7 ل) ی ل ح ت 1 7 ر ا ک م ه و ر و پ م ظ ا ک / ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا ت ب س ن ی ر ب ا ر ب 0/8 3 : ی ر و ا ب د و خ 0/2 4 : ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا 0/4 7 : م ل ع م 0/3 8 د ر ک ل م ع م ا ظ ن : ی ش ز و م آ د ه ع ت 0/1 9 : ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م 0/3 5 : ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب 0/9 3 : م ل ع م ی ر ا د ا ف و 0/3 6 : ت ل ا د ع و ف ا ص ن ا 0/9 7 ی ر ب ا ر ب ا ن : ی ش ز و م آ 0/6 5 0/0 9 : ب ل ق ت کاری کم : ض ی ع ب ت م ل ع م 0/9 6 ی ا ر ب. ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/0 8 ه م ا ن ش س ر پ ل ک ی ی ا ی ا پ ب ی ر ض و 0/9 8 : ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د ز ا و ی ط ا ب ن ت س ا و ی ف ی ص و ت ی ر ا م آ ش و ر ز ا ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت شده استفاده ی ل م ا ع ل ی ل ح ت و ا ه ه ت ف ا ی. د ی د ر گ ه د ا ف ت س ا ) ر ی س م کرونباخ آلفای د ن ن ا م ی ف ل ت خ م ی ا ه ن و م ز آ ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ت ا ی ل م ع م ا ج ن ا ر و ظ ن م ه ب ز ی ن Lisrel8 ر ا ز ف ا م ر ن ز ا. ت س ا د ن و ش ی م ع ا ب ش ا ی ل م ا و ع ه چ ر د و د ن ش ا ب ی م ا ه م ا د ک ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ه ف ل ؤ م : ل و ا ل ا ؤ س ی ر و ا ب د و خ : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک د ش ا ب ی م ه ف ل ؤ م 3 1 ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ا ه ه ف ل ؤ م ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن م ل ع م د ه ع ت ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن ی ر ب ا ر ب ق ال خ ا د ر ک ل م ع م ل ع م کاری کم معلم ی ر ا د ا ف و ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن ت ل ا د ع و ف ا ص ن ا ی ل ی ص ح ت. آموزشی عوامل ه ب ی س ر ت س د ض ی ع ب ت ب ل ق ت ی ش ز و م آ ی ر ب ا ر ب ا ن ی ش ز و م آ م ا ظ ن و ل و ا د ع ب ر د : ز ا د ن ت ر ا ب ع ت س ا ه د ش ع ا ب ش ا ی ل م ا و ع ه چ ز ا ا ه ه ف ل ؤ م ه ک ل و ا ل ا ؤ س م و د ش خ ب خ س ا پ : م و س د ع ب. د ش ا ب ی م ه ر ا ز گ 2 ل م ا ش م ا د ک ر ه ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن ی ر ب ا ر ب و ی ر و ا ب د و خ م و د ت ی ع ق و م ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا 4 ه ر ا ز گ د ع ب : م ر ا ه چ د ه ع ت م ل ع م ه ر ا ز گ 8 د ع ب : م ج ن پ ق ال خ ا ی ر ا د ا ف و : م ت ف ه د ع ب گزاره 3 ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ت ب س ن ت ل ا د ع و ف ا ص ن ا : م ش ش د ع ب ه ر ا ز گ 4 : ی ل ی ص ح ت ه ر ا ز گ 3 ی ش ز و م آ م ا ظ ن د ر ک ل م ع : م ه ن د ع ب ه ر ا ز گ 4 م ل ع م ی ر ا ک م ک : م ت ش ه د ع ب ه ر ا ز گ 3 م ل ع م گزاره 5 آموزشی ی ر ب ا ر ب ا ن : م ه د د ع ب. د ش ا ب ی م ه ر ا ز گ 6 ل م ا ش ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د : م ه د ز ی س د ع ب و ه ر ا ز گ 4 ض ی ع ب ت : م ه د ز ا و د د ع ب گزاره 6 ب ل ق ت : م ه د ز ا ی د ع ب ت س ا م ا د ک ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ه ف ل ؤ م و ل م ا و ع ب ی ک ر ت ی ا ر ب ب س ا ن م ل د م : 2 ل ا ؤ س ه ب ه ج و ت ا ب ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ت ا ی ل م ع م ا ج ن ا ا ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ر ب ا ر ب و ی ر و ا ب د و خ م و د و ل و ا د ع ب ر د ز ا و د و ب ن 0/05 ه ن ا ت س آ ز ا ر ت ال ا ب ر ئ و ک س ا ی ا ک ی ا ر ب ی ر ا د ی ن ع م د د ع ر ا ز ف ا م ر ن ی ج و ر خ ه ک ن ی ا ر د د و ب ن ر ت م ک ز 3 ا ه ک ت س ا ه د ش ر ب ا ر ب ی د ا ز آ ه ج ر د ر ب و د خی مجذور ت ب س ن ص خ ا ش ر گ ی د ف ر ط ت ی ع ق و م : ل م ا ش م ه د ز ی س ا ت م و س د ع ب ر د. د ن د ش ف ذ ح ل ا ؤ س 2 ا ب م ا د ک ر ه ا ه ه ف ل ؤ م ن ی ا ه ج ی ت ن

8 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 7 م ل ع م ی ر ا ک م ک ی ر ا د ا ف و ت ل ا د ع و ف ا ص ن ا ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا م ل ع م د ه ع ت ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ه ب ه ج و ت ا ب ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د و ض ی ع ب ت ب ل ق ت ی ش ز و م آ ی ر ب ا ر ب ا ن ی ش ز و م آ م ا ظ ن د ر ک ل م ع ر ا ی س ب ش ز ا ر ب ه ک ت س ا 0/05 ه ن ا ت س آ ز ا ر ت ال ا ب ر ئ و ک س ا ی ا ک ی ا ر ب ی ر ا د ی ن ع م د د ع ر ا ز ف ا م ر ن ی ج و ر خ ر ب ا ر ب ی د ا ز آ ه ج ر د ر ب و د ی خ ر و ذ ج م ت ب س ن ص خ ا ش ر گ ی د ف ر ط ز ا. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ل د م ب و خ د ر و م ی ا ه ه ف ل ؤ م ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ر ت م ک ز 3 ا ه ک ت س ا ه د ش. ت س ا ت ر و ص ن ی د ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی م و ه ف م ل د م ر ظ ن ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی م و ه ف م ل د م. ر 1 ا د و م ن ت ی ا ف ک ز ا ه ط س و ت م ی ه ر و د ح ط س ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ه د ش ه ئ ا ر ا ل د م ا ی آ : م و س ل ا ؤ س ت س ا ر ا د ر و خ ر ب م ز ال ه د ا ف ت س ا ه ط س و ت م ی ه ر و د ح ط س ر د ن ا و ت ی م ه ز ا د ن ا ه چ ا ت ه ک ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ل د م ص ی خ ش ت ی ا ر ب ز ا د ر ک ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ق و م ی ا ه ه ف ل ؤ م ل د م ن ی ا س ا س ا ر ب. ت س ا شده استفاده ر ی س م ل ی ل ح ت ا ب ی ش ز و م آ ی ر ب ا ر ب ا ن و د ه ع ت ی ش ز و م آ م ا ظ ن د ر ک ل م ع ی ش ز و م آ ل م ا و ع ه ب ی س ر ت س د م ل ع م ی ر ا د ا ف و ر د د و خ ت ال ا ؤ س ا ب و ر گ ی د ک ی مک عدالت و ف ا ص ن ا ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا ی ا ه ه ف ل ؤ م و د ن ش ا ب ی م ط ا ب ت ر ا. د ن ا ه ت ش ا د ر ی ث أ ت ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ر ب ل ق ت س م ت ر و ص ه ب م ا د ک ر ه ض ی ع ب ت و ب ل ق ت م ل ع م ی ر ا ک

9 3 7 ر ا ک م ه و ر و پ م ظ ا ک / ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ث ح ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ل د م ر ی س م ل ی ل ح ت. ر 2 ا د و م ن ر د و ه د و ب ه ج و ت د ر و م ن ا د ن م ش ي د ن ا ن ا ي م ر د ن و ن ک ا ت ه ت ش ذ گ ز ا ه ک ت س ا ی ت ا ع و ض و م ز ا ت ل ا د ع ی د ا ص ت ق ا سياسی مباحث ت ي م ه ا ب ب س ه ب و حاضر عصر ر د. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ث ا ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا و ي م س ر ع و ن ه ژ ي و ه ب ت ي ب ر ت ع م ا و ج ت ا ي ح م و ا د ت و ي ل ا ع ت ه ع س و ت ر د ه ت س ا خ و ن ل س ن ت ي ب ر ت ن ت ف ا ي ه ت ف ر گ ر ا ر ق د ا ي ز ه ج و ت د ر و م ز ي ن ي ش ز و م آ ت ل ا د ع ر ظ ن م ن ي ا ز ا. ت س ا ه ت ف ا ي ن ا و ا ر ف ر ا ب ت ع ا ن آ ي م و م ع ر د. د ن ا ه ت ش ا د ه ج و ت ن آ ه ب کمتر انديشه صاحبان که است ی ی ا ه ه ل و ق م ز ا ش ز و م آ ر د ت ل ا د ع ا م ا ت. س ا حوزه در ت ل ا د ع م و ه ف م س پ س د و ش ه ت خ ا د ر پ ت ل ا د ع ی س ا ن ش م و ه ف م ه ب ا د ت ب ا ه د ش ی ع س ش ه و ژ پ ن ي ا و د ا ع ب ا ه ب ه ج و ت ا ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی و گ ل ا س ا س ا ن ی ا ر ب. د ش ح ر ط م ش ر و ر پ و ش ز و م آ ت ه ج و گ ل ا ن ی ا ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی و گ ل ا ر ت ش ی ب ن د ر ک ر ت ش خ ب ر ث ا ی ا ر ب. د ش ی ح ا ر ط ا ه ه ف ل ؤ م

10 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 7 ه ض ر ع ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا م ل ع م ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ن ا ص ص خ ت م ی ه ع م ا ج ه ب ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا ن ی ا. ت س ا ه د ش ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی و گ ل ا ی ن ا د ی م ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ن ا و ن ع ه ب ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ف ر ع م ا ب ه ک د ش ا ب ی م ) ( ر ت ر ا ت و ی و ه ش ه و ژ پ ا ب و س م ه ش ه و ژ پ ن د و ب د ا م ت ع ا ل ب ا ق ی ف ر ط ی ب ی ر ب ا ر ب خلوص اصالت و ر ا ب ت ع ا ی ت س ر د ر ب ی ن ت ب م ی ق ال خ ا ر ا ی ع م ک ی ر ی گ ر د ل ا م ت ح ا ه ک ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ) ( ن ا ر ا ک م ه و ت ی م س ا ش ه و ژ پ. د ن ن ا د ی م ر و ر غ و ر ا خ ت ف ا و ر د د ا ر ف ا ی ا ه ی ن ا ر گ ن و ا ه س ر ت ر ی ث أ ت ت ح ت ر ت ش ی ب ر گ ی د ی ا ه ه ف ل ؤ م ن ی ب ز ا ی ر ا ک ب ی ر ف و ب ل ق ت ر د ن د ش ا ه س ر ت ن ی ا ز ا ی خ ر ب ر ب ط س ت ه ب ر د ا ق ی ش ز و م آ ت ل ا د ع گفت نمیتوان ه ک ت س ا ی ش ز و م آ ی ا ه ط ی ح م ق ی ر ط ز ا د ن ن ا و ت ی م ی ش ز و م آ ت ل ا د ع و ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا ت ف گ ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ا ه ی ن ا ر گ ن و ب ج و م ش ال ت و ی گ ت س ی ا ش ا ب ب س ا ن ت م ج ی ا ت ن ه ب ی ب ا ی ت س د ر د ن ا ن ی م ط ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ه ی ن ا ر گ ن ش ه ا ک ی ا ه ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن ا ب و س م ه ق ی ق ح ت ن ی ا. د و ش ه ن ا ر ا ک ب ی ر ف ی ا ه ر ا ت ف ر ه ب ل ی ا م ت ف ی ع ض ت 1 ) ( ی ر م ه ک ی ش ز و م آ ب ل ا ط م م ه ف ی ا ر ب د ا د ع ت س ا ا ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ر گ ا ه ک د ش ل ص ا ح ج ی ا ت ن ن ی ا و ه د ش م ا ج ن ا ا ب. د ن ن ک ی م ب ی ذ ک ت ا ر ی ش ز و م آ ت ل ا د ع د ن ر و خ ب ت س ک ش د ش ک ب ش ل ا چ ه ب ا ر ا ه ن آ ی ف ا ک ی ه ز ا د ن ا ه ب د ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ی ا ه ر ی غ ت م ه ر م ز ز ا ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ه ک ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر و ر پ ل گ ق ی ق ح ت ه ب ا ر ی ل ی ص ح ت ی ر ا ک ب ی ر ف و م ی ق ت س م ر و ط ه ب ا ر ی ل ی ص ح ت ی- ن د م ی ا ه ر ا ت ف ر و ل ی ص ح ت ز ا ت ی ا ض ر ن ت ش ا د ن ی ر ت ر ب ه ک ) ( ن ا ر ا ک م ه و و گ ا ن ث ق ی ق ح ت ا ب. د ه د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت م ی ق ت س م ر ی غ ر و ط ه ب ت ل ا د ع ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ش ا ب ی م ه ت ف ا ی ر و ه ظ ی ل ص ا ن و م ض م ر گ ی د ی ی و ج ش ن ا د ر ب ی ی و ج ش ن ا د ی ل ی ص ح ت ی ه ت ش ر ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ن و د ب ی ش ز و م آ ت ا ن ا ک م ا ی ه م ه ی و ا س م و ر ب ا ر ب ی س ر ت س د ی ا ن ع م ی ه و ح ن و ن د ی ش و پ س ا ب ل ز ر ط و ج ش ن ا د ر ا ت ف ر و ق ال خ ا ل د ع م گ ن ه ر ف ب ه ذ م ت ی س ن ج ت ی م و ق ز ا ط ی ح م ک ی ر د ن ا ی و ج ش ن ا د ی ه م ه کلی طور ه ب. د ن ش ا ب ی م شخصیتی و ی ف ا ر گ و م د ل م ا و ع ش ی ا ر آ د ا ر ف ا و د و ش م ه ا ر ف ا ه د ا د ع ت س ا ی ی ا ف و ک ش و د ش ر ی ا ر ب ه ن ی م ز ا ت د ن و ش ر ا د ر و خ ر ب د و ج و م ت ا ن ا ک م ا غ ر ا ف ز ا د ع ب د ن ن ا و ت ب و د ن ش ا ب ه ت ش ا د ف د ه ه ب ن د ی س ر ی ا ت س ا ر ر د و پ ا ک ت و ش ال ت ی ا ر ب ی ف ا ک ی ه ز ی گ ن ا. د ن ش ا ب ه ت ش ا د د و خ ی ه د ن ی آ ل غ ش ی ه ن ی م ز ر د ی ف ا ک ر ح ب ت و ی ی آ ر ا ک ی ل ی ص ح ت ل ا ه ب أ ف ر ص ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م ه ک د د ر گ ی م د ا ه ن ش ی پ د و ج و م ل د م س ا س ا ر ب ه ب ر ت ش ی ب ی ه ر م ن ب س ک ی ا ر ب ز ا ی ت م ا ن د ا د و ن ا ز و م آ ش ن ا د ت و ا ض ق ی ا ر ب ک ال م و ر ا ی ع م ک ی ن ا و ن ع 1.Merry

11 5 7 ر ا ک م ه و ر و پ م ظ ا ک / ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی ل د م ه ئ ا ر ا ر ا ر ق ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ش ج ن س ر د م ه م ک ال م ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ل ی ص ح ت ق ال خ ا. د ر ی گ ن ر ا ر ق ا ه ن آ ش ال ت ر ب ه ی ک ت ت ق ا د ص ر ی ظ ن ی ی ا ه ش ز ر ا ی ا ن ب م ر ب ا ر د و خ ت ا م ا د ق ا و ل ا م ع ا د ا ر ف ا ا ت د و ش ه ت ف ر گ ی ص خ ش ت ی ا ع ر ن أ ش و م ا ر ت ح ا ن ا ر گ ی د م ا ج ن ا. د ن ه د ن ا م ل ع م ت ب س ن ه ب ت خ ا ن ش ی ا ه د ا د ع ت س ا ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ب ی ذ ک ت ه ب ر ج ن م ر م ا ن ی ا ن ت ف ر گ ه د ی د ا ن ا ت د ن ه د ن ا ش ن ی ر ت ش ی ب ه ج و ت ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ا س ک ی ش ز و م آ ی ا ه د ر و ا ت س د ر گ ن ا ی ب ه ک جامعه بر م ک ا ح ی ل ک ی ا ه ر ا ی ع م. د د ر گ ن س ر ا د م ح ط س ر د. د ر ی ذ پ صورت ای ه ق ط ن م ی ا ه ز ا ی ن و ر و ش ک ف ل ت خ م ق ط ا ن م ه ب ه ج و ت ا ب د ش ا ب ی م ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ع ب ا ن م ی ت س ه م ی ر ا ب ی و ج ی ل م و ن ن م ی ه م م ر ک ا و گ ا ن ث. ) ( ص ص 0 7 ه ر ا م ش م. و س ه ر و د. ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه ع س و ت ق ف ا ی ک ش ز پ م و ل ع ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ش ز و م آ ت ل ا د ع ن ی ی ب ت ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ش ز و م آ ی ا ه ت ص ر ف ه ب ی ب ا ی ت س د ی ر ب ا ر ب ا ن ی س ر ر ب. ) ( ر غ ص ا ی ل ع ی ب ا ن ج ه ا گ ش ن ا د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ت ش ر ه د ش ن چاپ ارشد ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ن ا ه ف ص ا ن ا ت س ا ه ط س و ت م ع ط ق م. ن ا ه ف ص ا د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ حسین دهقان صص م ت ش ه ه ر و د ک ی شماره ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ش ز و م آ ی ش ز و م آ ی ا ه ی ر ب ا ر ب ا ن ع ا و ن ا. ) ( و م ی ل ع ت ه م ا ن ل ص ف ی ت ی س ن ج ی ا ه ی ر ب ا ر ب ا ن و ش ر و ر پ و ش ز و م آ ی ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت. ) ( ا م ه ه د ا ز ی ن ا ج ن ز ص 3 ه ر ا م ش 3 2 ل ا س ت ی ب ر ت ی ف ط ا ع د ه ع ت ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن ی ب ی ه ط ب ا ر ی ا ر ب ی ل د م ن ی و د ت. ) ( ی ل ع د م ح م ی ر د ا ن ن س ح م ر و ر پ ل گ 3 ه ر ا م ش م ج ن پ ه ر و د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ن ا م ل ع م ت م د خ ک ر ت و ض ی ع ب ت ص ص و ن ا ر ت خ د ن ی ب ی ر ب ا ر ب ا ن ی ش ز و م آ ی ا ه ت ص ر ف ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ی س ر ر ب. ) ( ا ر ت ی م س و د ب ع. ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ه د ک ش ه و ژ پ : ن ا ر ه ت ش ر و ر پ و ش ز و م آ ر د ت ا ح ال ص ا ی س د ن ه م ت ال ا ق م ه ص ال خ. ن ا ر س پ ی ا ه د ا ه ن ر د خودباوری ارتقای و د ا ج ی ا ر د ت ل ا د ع ی ا ه ر ث ا ی س ر ر ب. ) ( ی ل ع د ا ژ ن ن ا ر ی پ ن ی ر آ ر و پ ی ل ق ص ص 3 5 ه ر ا م ش ی ن ا س ن ا م و ل ع ه م ا ن ش ه و ژ پ ی ش ز و م آ م ه ن ل ا س ح ا ب ص م ه م ا ن ل ص ف ی ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ر ب د ی ک أ ت ا ب ت ل ا د ع م و ه ف م و ا ن ع م ی س ر ر ب. ) ( م ش ا ه ی ی ا د ن 4. 2 ص 5 - ص 4 3 ه ر ا م ش

12 ل) ی ل ح ت ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 7. ) ( ن ی س ح ل ا د ب ع ه د ا ز ب ی ق ن ی ی ح ی ی د ئ ا ق د ی ع س ضرغامی بهبود ی ل ق ی ر ا ی ه ف س ل ف ی ق ی ب ط ت ) 2)1 ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ی ن ا ب م ی ه م ا ن ش ه و ژ پ. ا ر گ ه ع م ا ج و ل ا ر ب ی ل ی ا ه ه ا گ د ی د : ) ی ت ی ب ر ت ت ل ا د ع ص Anderson, Edward (2007). Fair opportunity in Educational: A Democratice Equality perspective. University Chicago. Ethics.117(4). Pp Hanna, Rema &Linden, Leigh (2009). Measuring discrimination in education NBER working paper No.15057,JEL no. 12, J16. http/ Merry, Michaels (2008). Educational justice and the gifted, theory and research in education, http/ Mililband, Edvard (2003). Opportunity for all: Are We Nearly there yet? London, Institute for Public policy Research.department for woek and pensions. Pp Tony, Jermaine. Rodgers, Hillary (2011). 16solutions that deliver equity and exllence in education. Organizing apprenticeship project. Opa: Brief (2). Pp

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ی ر ا م آ ه ع م ا ج. د و ب ) ی م ک و ی ف ی ک ( ه ت خ ی م آ ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ی

ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ی ر ا م آ ه ع م ا ج. د و ب ) ی م ک و ی ف ی ک ( ه ت خ ی م آ ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ی زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 21 4-25 5 ص ص ر و ش ک ی ی ا د ت ب ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب زشی و م آ ت یری م و ی ر ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 7 9 3 1 ن ا ت س ا ت 2 ه ر ا م ش م ه ز ا و ل ا س 7 0 1-14 2 ص ص ن آ ه ع س و ت و ل ط م ی و گ ل ا ه ئ ا ر ا و ن ا ن

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information