ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

Size: px
Start display at page:

Download "ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-"

Transcription

1 ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ي ر ا س د ح ا و ي ز ر و ا ش ک ش ز و م آ و ج ي و ر ت و ر گ ی ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ا ر ي ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و ي ز ر و ا ش ک ش ز و م آ و ج ي و ر ت و ر گ ا ر آ ر ک ش ل د ا ر ف ن ا ر ي ا ن ا ر ت ي م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي ز ر و ا ش ک ش ز و م آ و ج ي و ر ت و ر گ / 0 3/ 0 : ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / / 0 : ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت د ي ک چ 8 ا ا گ ت ن و ک س د ا د ع ت. د ش ا ب ی م غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب ق ي ق ح ت ن ي ا ف د C ن ا ز ي م س ا س ا ر ب ک د ا د ن ا ش ن ج ي ا ت ن. د ش د ا ف ت س ا TOPSIS ش و ر ز ا ش خ ب ي ا ا گ ت ن و ک س ي د ن ب ب ت ر ت ج. د ن ش ا ب ی م د ر و م سطح نوسان ن م ا د. ت س ا 0/6 ر ب ا ر ب ن آ ن ي گ ن ا ي م و د ش ا ب ی م ن ا ق ل ا ط شر براي 0/8 8 حداکثر و ک ر پ ي ا ر ب 0/0 حداقل شد ب س ا ح م ت ف ا ي ن ع س و ت ا گ ت ن و ک س 8 6 و ع س و ت ل ا ح ر د ا گ ت ن و ک س ن ي ن چ م. ت س ا د ش د ر و آ ر ب 0/8 7 ش خ ب ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي ا ن ي گ ن ا ي م ن ي ب ي ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ک د ا د ن ا ش ن س ن ا ي ر ا و ل ي ل ح ت. د ن ش ا ب ی م حC و ط س ي ا د. ر ا د د و ج و ع س و ت ن ا ق ل ا ط ش خ ب س ي س پ ا ت ا گ ت ن و ک س : ي د ي ل ك ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م د ن س ی و ن ( ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ -

2 ) ي خ س ا ر ن ا ت س م ز ل و ا ر ا م ش م ت ف ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 4 0 م د ق م و ب ال ق ن ا ز ا ش ي پ م ا ن ر ب ج ن پ ع و ض و م ن ي ا ت ي م ا ل ي ل د ب و د ر ا د ن ا ر ي ا ر د ا ت س و ر ک ي ا گ ي ا ج و ت ي م ا ب ج و ت ا ب ف ل ت خ م ي ا ش خ ب ز و ن ن ا ف س أ ت م. ت س ا د ش ا ر ج ا و ن ي و د ت ي ي ا ت س و ر ة ع س و ت ت ج ب ال ق ن ا ز ا د ع ب م ا ن ر ب ر ا چ ر د ا ر ي ل ح م و ي ا ق ط ن م ي ل م ة ع س و ت ت ا ب ج و م ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي ا م ا ن ر ب ة ن ي م ز ر د ت س ا ت س ن ا و ت ن ر و ش ک ي د ا ص ت ق ا ک ي ت س ا ي س ن ي ق ق ح م ز ا ي ض ع ب ا ر ر م ا ن ي ا ت ل ع. ) ن ا گ د ا ز ف ي ر ش ( د ز ا س م ا ر ف د و خ ي ا ف د ة د و د ح م م ک ا ب ا ي ج و ت ن و د ب ي ت ن و ک س د ر ک ر ا ک ا ب ن ا ي ي ا ت س و ر ا ف ر ن ي م أ ت ب ل ا ق ر د ي ي ا ت س و ر ت ا م د خ ب ج و ت ي ن ع ي ي ر گ ن و س د ر ک ر ا ک ز ا ن ا ز ي ر م ا ن ر ب ع ق ا و ر د ) ن ي ج ش ي ي ال و م ( د ن ا ت س ن ا د ا ا ت س و ر ي د ي ل و ت - ي د ا ص ت ق ا د ر ک ر ا ک ب ي ج و ت ز ک ر م ت م و ن د و ب ي ش خ ب ا ر ن ا ر ي ا ر د ي ي ا ت س و ر ة ع س و ت ي ا م ا ن ر ب ت ي ق ف و م م د ع ز ي ن ي ض ع ب و د ن ا د ن ا م ل ف ا غ ن آ ي د ا ص ت ق ا ي ا م ا ن ر ب د ي د ر گ ب ج و م ک د ن ا ت س ن ا د ي ي ا م ا ن ر ب صحيح اصول ت ي ا ع ر م د ع و ا ن آ ن ي ي ا پ ب ال ا ب د ن و ر ا م ا ن ر ب ن د و ب ة ع س و ت ي ا ر ب ت ف ر گ ر ا ک ب ي ا و گ ل ا ک ن ي ا ا ي و ) ي ي ا ض ر ( د ن ک ا د ي پ ا ر د و خ ا گ ي ا ج د ن ا و ت ن ي ي ا ت س و ر ة ع س و ت ي ف ا ک ق ي ق ح ت و ت خ ا ن ش م د ع ن ي ن چ م و ن ا ر ي ا ي ا ا ت س و ر ي ع ا م ت ج ا ي س ا ي س ر ا ت خ ا س ا ي ت ي خ ن س م د ع ل ي ل د ب ي ي ا ت س و ر ت س ا د ي د ر گ ي ي ا ت س و ر ة ع س و ت ي د م آ ر ا ک ا ن و ا ي ن ا م ا س ب ا ن ب ج و م ر و ش ک ي ي ا ت س و ر ة ع م ا ج ب ت ب س ن ن ا ز ي ر م ا ن ر ب ي ي ا ز س ب ت ي م ا ز ا ي ز ي ر م ا ن ر ب ر د ن آ ي ا ا ن گ ن ت و ا ت ي ل ب ا ق ي ح ا و ن ت ي ع ض و ت خ ا ن ش و ي س ر ر ب. ) ا م ا ن ر ب و ا ح ر ط ئ ا ر ا ت ج ت ر و ر ض ي ع و ن ي ح ا و ن ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ز ا ي ا گ آ ز و ر م ا. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي ر ا ي ع م د ن ا و ت ي م... و ي ت ش ا د ب و ي گ ن ر ف ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ص خ ا ش ز ا د ا ف ت س ا ک ي ر و ط ب. د و ش ي م ب و س ح م ا ف ر ب ل ي ن ي ا ر ب د و خ ب ال ت ب م ي ا ي ي ا س ر ا ن و ت ال ک ش م ع ف ر ت ج ر د م و ا ت س و ر ا گ ي ا ج ن ي ي ع ت ي ا ر ب م ب س ا ن م - ع س و ت و ي گ ت ف ا ي ع س و ت ن ا ر ي ا ي ا ا ت س و ر ر د ت ج ر ب. د ش ا ب ع س و ت ب ن د ي س ر ت ج ي ع ا م ت ج ا ي ت م ال س و ي د ا ص ت ق ا د ش ر د ن ي ا ز ف ل د ا ع ت م د ع و د ر ت س گ ر ق ف د ا ش ک ن ي ا ک ي ر و ط ب. ت س و د و ب و ر ب و ر د د ع ت م ي ا ش ل ا چ ا ب ي گ ت ف ا ي ن ي ع ا م ت ج ا ي ا د ا ن د م آ ر ا ک ا ن د ر ک ل م ع ر د د ي ا ب ا ر ر م ا ن ي ا ة ش ي ر ت ب ل ا. م ي ت س ر و ش ک ي ح ا و ن ر د ن ي ي ا پ ي ر و ر ب و ي ر ا ک ي ب ي و س و م ( د و م ن ا د ي پ ي س ا س ا ي ا ل ح ا ر ن آ ي ا ر ب و د ر ک و ج ت س ج ي ح ا و ن ع س و ت ز ي م آ ض ي ع ب ت ي ا ت س ا ي س و ي د ا ص ت ق ا. ) ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ع س و ت ت ي ع ض و ي ب ا ي ز ر ا " ن ا و ن ع ت ح ت ل ا س ر د ل ا م ک خ ر س و ي د ا ب آ ا ش ع ر ا ز ک ي ق ي ق ح ت ر د ن ي ر ت م و ر ح م ت ال و م ن ا ت س ر ش و ن ي ر ت ر ا د ر و خ ر ب د ش م ن ا ت س ر ش ک د ن د ي س ر ج ي ا ت ن ن ي ا ب د ن د ا د م ا ج ن ا ن" ا چ و ق ب ا ر م ن ب ت ر ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ن ي ب ر د ن ا چ و ق ن ا ت س ر ش ن ي ن چ م. د ن ي آ ی م ر ا م ش ب ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي س ر ر ب د ر و م ا ر ن ا ف ص ا ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت ج ر د ) ( ش ن ا ر ا ک م و د و ع س م. د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ر ش ن و د ي ر ف ن ا ت س ر ش و ن ي ر ت ت ف ا ي ع س و ت ن ا ف ص ا و ل گ د ي ب و ن ا ر آ ي ا ن ا ت س ر ش ک د ن د ي س ر ج ي ا ت ن ن ي ا ب و د ن د ا د ر ا ر ق -ي ر ش ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت و ع س و ت ) ( ش ن ا ر ا ک م و د ا ز م ي ا ر ب ا. د ن د و ب ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ن ي ر ت ت ف ا ي ن ع س و ت ع س و ت ي ا ل م ا ع ر ث ک ا ر د د ز ي و ن ا ف ص ا ن ا ر ت ي ا ن ا ت س ا ک د ن د ي س ر ج ي ا ت ن ن ي ا ب و د ن د ا د م ا ج ن ا ا ر ن ا ر ي ا ي ا ق ط ن م ن ي ر ت ب و ل ط م ا ن ب ي ت ر ت ب ن ا ت س ز و خ و ا ش ن ا م ر ک ي ب و ن ج ن ا س ا ر خ ن ا ت س د ر ک ن ا ت س چ و ل ب و ن ا ت س ي س ي ا ن ا ت س ا و ب و ل ط م

3 ... ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب 5 0 ع س و ت ر ت م ک ن ا ت س ر ش 6 2 و ت ف ا ي ع س و ت م ي ن ن ا ت س ر ش 6 7 ت ف ا ي ع س و ت ر و ش ک ن ا ت س ر ش 2 3 ع و م ج م ر د. د ن ش ا ب ی م و ي س ر ر ب " ن ا و ن ع ت ح ت ل ا س ر د ش ن ا ر ا ک م و ي ر ا ي ز ک ي ق ي ق ح ت ر د. د ن ش ا ب ی م م و ر ح م ن ا ت س ر ش 6 0 و ت ف ا ي ب د ن د ا د م ا ج ن ا تاپسيس" ک ي ن ک ت ز ا د ا ف ت س ا ا ب ي و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ع س و ت ج ر د ي د ن ب ب ت ر ع س و ت د ا ب آ ل ي ل خ ن ا ت س ر ش و د و ب ي گ ت ف ا ي ع س و ت ن ا ز ي م ظ ا ح ل ب ت س خ ن ب ت ر ي ا ر ا د د ش م ر ش ک د ن د ي س ر ج ي ا ت ن ن ي ا ک د ن د ي س ر ج ي ت ن ن ي ا ب ن ا ش ق ي ق ح ت ر د ) 0 2 ( ش ن ا ر ا ک م و د ا ژ ن ا ي ر آ. ت س ا د و ب ن ا ت س ا ن ا ت س ر ش ن ي ر ت ت ف ا ي ن ي ا د ر ب ر ا ک ک ي د ز ن د ن ي آ ر د ش و ر ن ي ا ن ي ن چ م. ت س ا ن ا س آ و ق ي ق د ن آ ا ب ر ا ک و د و ب ال ا ب س ي س پ ا ت ش و ر د ر ک ر ا ک ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي د ن ب ق ب ط " ن ا و ن ع ت ح ت 0 2 ل ا س ر د د ن و ي س و م و ي ا م ا ش ک ي ق ي ق ح ت ر د. ت ش ا د د ا و خ ي د ا ي ز د ن د ي س ر ج ي ا ت ن ن ي ا ب د ن د ا د م ا ج ن ا "TOPSIS و AHP ي ا ل د م ز ا د ا ف ت س ا ا ب م س ي ر و ت ي ا ر ا ت خ ا س ر ي ز ا گ د ي د ز ا ن ا ف ص ا ز ا ر ا س ن ا و خ ن ا ت س ر ش ن ي ن چ م. د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ي ر ت ال ا ب ي ا ت ي و ل و ا ر د ن ا ش ا ک و ر ش ن ي ا ش ن ا ف ص ا ي ا ن ا ت س ر ش ک ر و ش ک ن ر د م س ي ر و ت ت ع ن ص ا ب ط ب ا ر ر د ) ( گ ن پ و گ ن ا. د ش ا ب ی م ف ي ع ض ي م س ي ر و ت ي ا ر ا ت خ ا س ر ي ز ب ن ج 5 ر د TOPSIS ک ي ن ک ت ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ي پ ي ل ي ف و د ن ل ي ا ت ن ا و ي ا ت ر و پ ا ک ن س ي ز ل ا م ر ک ن پ ا ژ گ ن ک گ ن ن ي چ ي ي ا ي س آ ي ا ب ت ر ن ي پ ي ل ي ف ي ا ر و ش ک و م و د و ل و ا ي ا ب ت ر ن پ ا ژ و ن ي چ ر و ش ک ک د ن د ي س ر ج ي ت ن ن ي ا ب د ن د ا د م ا ج ن ا ص خ ا ش. د ن ر ا د م س ي ر و ت ت ع ن ص ا ب ط ب ا ر ر د ا ر ر خ آ ش خ ب ت ي ع ق و م غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ل ا م ش و ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ب ر غ ر د ر ا ت ك / ت ح ا س م ب غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ن ا ق ل ا ط ش خ ب ض ر ع ا ت ا 4 و ي ق ر ش ل و ط ا ت ا ز ا ع ل ا ط م د ر و م ش خ ب د و د ح م. ت س ا د ش ع ق ا و ر ت م 5 2 ل د ا ع م ن آ ع ا ف ت ر ا ن ي ر ت م ك ر ت م ق ط ن م ع ا ف ت ر ا ن ي ر ت ش ي ب ر ت م و ل ي ك 6 7/ 7 ش خ ب ط ي ح م. د ش ا ب ي م ي ل ا م ش ر د د. ش ا ب ي م ن ا ق ل ا ط ن ا ي م و ن ا ق ل ا ط ن ي ي ا پ ن ا ق ل ا ط ال ا ب ي ا م ا ن ب ن ا ت س د س ل م ا ش ن ا ق ل ا ط ش خ ب د. ش ا ب ی م ا ي ر د ح ط س ز ا ر ي چ خ ن ا ر ي ص ح ن ا ت س و ج ن ا ت س و ج ي ك ت ان چ ا ر پ ن ا ز ا ر و ا ان ك س ا ر ا ص ب ا ي ال ك ن ي ئ ا ي ا ا ت س و ر ن ا ق ل ا ط ال ا ب ن ا ت س د د ر ي ل گ ب ا ر گ د ت گ ل ح م ا ي ك ا ي ل ع ن ي ي و ك ود ر ك د و ب ك ر ك ي ن ا خ ج ف س ن ا ز ي د ر د د ي پ ا ر د ان ك ي خ د ن و ا ك د و خ ن ا ق ل ا ط ن ي ي ا پ ن ا ت س د ر د د ن ر ا د د و ج و ن ا ش و ا ي ل ع ز ي و ن ا ي ل ع ا س ن ن ا ي ر ا ن ان ر م ن ال گ ن م ن ا ج ر م د ا ب ا ن س ح م ن ا ر و گ د ي ل ب ن د ك ن ا ر و خ ان ر و خ و ا ن ي ك ت ت و م ر ا ي ك ت گ ر پ ك ر ا و ا ن ا چ و ا گ ن ا ان ن ر ي م ا ن ا ر ا ف س ا ت و م ر ا ي ا ا ت س و ر و ر ي م ن ا چ و م ن ا ر ل ك ن ال ك د و ر ال ك د و ر ش ك ش ك ن ا ر ي ج ك ك د ن ش ف ر س ي ل ا ع ر س ا ر ش ان و س ن ب گ ن س ر د ب ا ن ش و ر ن ز ج ر س د ر پ ج ز ب ن ا ك ي ر ا ب ك ن ا و ا ان ك د ر ا ن و ت ر ا ي ا ا ت س و ر ن ا ق ل ا ط ن ا ي م ن ا ت س د ر د و د ن ر ا د د و ج و ي ل ف س ا س ن ك ز ي و ن د ن و ا ن ي م ش ا ر ي م نك ي ل گ ج ل و ك اد ب ا د ي س ن ا ر گ س ل ا چ ن ا ر گ س ت ش د ي ز ن ا ب س خ ن و ج ن س ح ن ا ن ي ز ج. د ن ر ا د د و ج و ن ا ق ل ا ط ك ر ش و ج ن ر ت ش و ش ك ر و ا ش و ر و د ا و م TOPSIS 2 ل آ د ي ا ل ح ب ب ا ش ت س ا س ا ر ب ي د ن ب ب ت ر ک ي ن ک ت - Hung nd peng - Technque fo Ode Pefeence by Smlty to Idel Soluton

4 3 9 3 ن ا ت س م ز ل و ا ر ا م ش م ت ف ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 6 0. د د ر گ ی م ب و س ح م ي د ن ب ت ي و ل و ا ر د د م آ ر ا ک ي ل و د ا س ي ش و ر ص خ ا ش د ن چ ي ر ي گ م ي م ص ت ش و ر ک ي ن ا و ن ع ب س ي س پ ا ت و ن چ ط س و ت ل ا س ر د ش و ر ن ي ا. ) Sefm, 2004( 2 ت س ا د ش ح ر ط م 8 9 ل ا س ر د ن و ي و گ ن ا و ب ا ت ک ب ع ا ج ر ا ا ب گ ن ا و ق ي ر ط ز ا ا ن ي ز گ ي د ن ب ت ي و ل و ا ي ا ر ب ي و ق ر ا ي س ب ي ن ا ر ب ج ص خ ا ش د ن چ ي ر ي گ م ي م ص ت ک ي ن ک ت ك ي TOPSIS م ت ي ر و گ ل ا ز ا ل ص ا ح ي ا خ س ا پ و ت ش ا د ي م ک ر ا ي س ب ت ي س ا س ح ي د ن ز و ک ي ن ک ت ع و ن ب ک د ش ا ب ی م ل آ د ي ا ب ا و ج ب ن د و م ن ي ب ش ن ي ر ت ر و د و ل آ د ي ا ب ا و ج ز ا ا ر ل ص ا ف ن ي ر ت ا ت و ك ي ت س ي ا ب د ش ب ا خ ت ن ا ن ي ز گ ش و ر ن ي ا ر د د. ن ک ی م ن ي ق ي م ع ر ي ي غ ت ن آ ي ن ا ک م ي د ن ب ت ي و ل و ا ي ا ک ي ن ک ت ر ي ا س ب ت ب س ن ش و ر ن ي ا ن س ا ح م ز ا. د ش ا ب ت ش ا د ب ا و ج ن ي ر ت د م آ ر ا ك ا ن ز ا ا ر ل ص ا ف. ) ن ا ي ن ا ش ( د و م ن ر ا ش ا ر ي ز د ر ا و م ب ن ا و ت ی م چ ر د د ی م ت ل ا خ د ي ب ا ي ن ا ک م ث ح ب م ر د ا ا ما ا و ت ا ر ي ف ي ک و ي م ک ي ا ر ا ي ع م د ن ک ن ا ي ب ي م ک ت ر و ص ب ا ر ت ي و ل و ا ن ي ا و ص خ ش م ا ر ا ن ي ز گ ت ي و ل و ا ب ي ت ر ت د ن ا و ت ی م ل ئ س م ي ج و ر خ د ر ي گ ی م ر ظ ن ر د ا ر ا ص خ ا ش ن ي ب ق ب ا ط ت و د ا ض ت ت س ا ب س ا ن م ن آ ت ع ر س و د ا س ش و ر ت س ا ر ي ذ پ ا ر ي ل و ا ي ن ز و ب ي ا ر ض ت. س ا ي ب ر ج ت ي ا ش و ر ا ب ق ب ط ن م ا ال م ا ک ل د م ن ي ا ز ا حاصل نتايج ر ا ر ق ي ب ا ي ز ر ا د ر و م د ش ا ب ی م ر ا ي ع م n و ن ي ز گ m ي ا ر ا د ك ي ر ي گ م ي م ص ت nm س ي ر ت ا م ش و ر ن ي ا ر د ل ا م ج ا ر و ط ب ا ي و ي ش ي ا ز ف ا ت ي ب و ل ط م ي ا ر ا د ي ر ي گ م ي م ص ت س ي ر ت ا م ر د ر ا ي ع م و ص خ ا ش ر د و ش ی م ض ر ف م ت ي ر و گ ل ا ن ي ا ر د د. ر ي گ ی م د و ب د و س ع و ن ز ا ر گ ا د ن ن ك ی م ب س ك س ي ر ت ا م ن ي ا ر د ا ر ا ي ع م ك ي ر ت د ا ي ز ر ي د ا ق م ر گ ي د ن ا ي ب ب و ت س ا ت خ ا و ن ك ي ي ش ا ك ش ر ا د ق م ر ت ش ي ب د ش ا ب ي ا ر ا د ت ي ب و ل ط م ر ت ال ا ب و ر گ ا ز ا ع و ن ن ي ز د و ب ي ا ر ا د ت ي ب و ل ط م ي ر ت ن ي ي ا پ د. ش ا ب ی م ز ا ا ب. د و م ن د ا ف ت س ا ي ن ذ و ي ن ي ع ي ا ر ا ي ع م و ا ص خ ا ش ز ا ن ا و ت ی م ن ا م ز م ر و ط ب ک ت س ا ن آ ش و ر ن ي ا م م ت ا ز ا ي ت م ا ع و ن ز ا ي ت س ي ا ب ا ر ا ي ع م ب د ش د ا د ت ب س ن ر ي د ا ق م ي م ا م ت ي ض ا ي ر ت ا ب س ا ح م ت ج ل د م ن ي ا ر د ت س ا م ز ال ل ا ح ن ي ا ي چ ال و ل ( د و م ن ل ي د ب ت ي م ك ر ي د ا ق م ب ا ر ا ن آ ي ت س ي ا ب, ا ر ا ي ع م ب د ش د ا د ت ب س ن ن د و ب ي ف ي ك صورت در و د و ب ي م ك ) ت. ج (Azm et l, (20 (Olson, (2004 د و ش ی م ت ش ا ذ گ ا ر ج ا ب ر ي ز ل ح ا ر م ک ي ن ک ت ن ي ا ز ا ي ر ي گ ر ب. ص خ ا ش k و و ي ت ا ن ر ت ل آ n س ا س ا ر ب ا د ا د س ي ر ت ا م ل ي ک ش ت : ل و ا ة ل ح ر م A j. =.. m m2 n 2n... mn 2- Chen nd Hwng 3- Hwng nd Yoon

5 ... ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب 7 0 د ر ا د ن ا ت س ا س ي ر ت ا م ل ي ک ش ت و ا د ا د ن د و م ن د ر ا د ن ا ت س ا : م و د ة ل ح ر م ا ص خ ا ش ز ا ک ي ر ن ز و ن ي ي ع ت : م و س ة ل ح ر م. د ن ر ا د ر و خ ر ب ز ي ن ي ر ت ال ا ب ن ز و ز ا ر ت ش ي ب ة ل ح ر م. د ن د ی م : م ر ا چ ن ي ي ع ت ل ص ا ف س ا س ا ر ب ) w ( j R j = m j k =. =.. m 2 2 kj 2 22 m2 n 2n... mn ت ي م ا ي ا ر ا د ي ا ص خ ا ش ا ت س ا ر ن ي ا ر د. w w. V = j.. w 2 m w 2 2 w 2 22 w 2 m2 wn n wn2 n... wnmn n w = = ن ي م ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ز ا و ي ت ا ن ر ت ل آ د ي ا ل آ ن ي ر ت ال ا ب ( د ر ک ل م ع ر ) ص خ ا ش ک ن آ ا ر ا ب ) A ( j J),(mn v ' j J ا ب ا ر ن آ ک ) ص خ ا ش ر د ر ک ل م ع ن ي ر ت ن ي ي ا پ ( ل ق ا د ح و ي ت ا ن ر ت ل آ ن ي م ا ل ص ا ف ن ي ي ع ت : م ج ن پ ة ل ح ر م ل آ د ي ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ي ا ر ب ي ا ل ص ا ف ر ا ي ع م ن ي ي ع ت : م ش ش ة ل ح ر م ن ا ش ن A = (mx vj A = { v v,, v }, 2 n j ن ا ش ن ) A ( ' j J. د ن د ی م A = (mn vj j J),(mx v A = v v,, v { }, 2 n j. ) S ( ل ق ا د ح و ي ت ا ن ر ت ل آ و ) S ( S = n j= 2 ( v v ) j j S = n j= ( v v ) j 2 j S ل ق ا د ح و ي ت ا ن ر ت ل آ ة ل ص ا ف ا ب ت س ا ر ب ا ر ب ک ضريبي تعيين : م ت ف ة ل ح ر م ل ق ا د ح و ي ت ا ن ر ت ل آ ة ل ص ا ف ع و م ج م ر ب م ي س ق ت S C S = S + S ل آ د ي ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ة ل ص ا ف و S ا ر ن آ ک. د و ش ی م ن ا ش ن ) C ( ا ب

6 3 9 3 ن ا ت س م ز ل و ا ر ا م ش م ت ف ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 8 0 ن ا ز ي م س ا س ا ر ب ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ي د ن ب ب ت ر : م ت ش ة ل ح ر م ن ي ب ق و ف ن ا ز ي م. C = C و ب ت ر ن ي ر ت ال ا ب ة د ن د ن ا ش ن. د ن د ش ي د ن ب ب ت ر ص خ ا ش 3 2 ز ا د ا ف ت س ا ث ح ب و ا ت ف ا ي = 0 C ا ت س ا ر ن ي ا ر د. ت س ا ن ا س و ن ر د 0 C ا ب ا گ ت ن و ک س 8 ق ي ق ح ت ن ي ا ر د. ت س ا ب ت ر ن ي ر ت م ک ة د ن د ن ا ش ن ز ي ن ح ط س ن ي ي ع ت ر و ظ ن م ب TOPSIS ش و ر ل ا م ع ا ز ي ن و ي د ا ن ش ي پ ي و گ ل ا و د ر ک ي و ر س ا س ا ر ب ي ا ا ت س و ر ي گ ت ف ا ي ع س و ت C ش خ ب ن ا ز ي م ب س ا ح م د ش ر و ط ن ا م ک ل و د ج ن ا ش ن د د ی م ي ا ا گ ت ن و ک س ك ر ش ن ا ق ل ا ط ت ش د ي ز ج ل و ك ك ن ي ل گ ت گ د ك د ن ش ف و ن س ح ن و ج ز ا ر ظ ن ع س و ت ي گ ت ف ا ي ي ا ب ت ر ل و ا ا ت م ت ف ا ر ب د و خ ص ا ص ت خ ا. د ن د ا د C ر ا د ق م ن ي ن چ م 0/ ا ت ک ر پ ي ا ر ب 0/2 0 ل ق ا د ح. ت س ا ن ا س و ن ر د 0/3 9 5 ن ي گ ن ا ي م ا ب ن ا ق ل ا ط ک ر ش ي ا ر ب. ت س ا د ش د ر و آ ر ب 0/ ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ح ط س ن ا س و ن ن م ا د ب ي ت ر ت ن ي د ب کTOPSIS ي ن ک ت ر ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ا ا ت س و ر ي د ا ص ت ق ا عي- ا م ت ج ا ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت و ع س و ت ح ط س ي س ر ر ب : ل و د ج ا گ ت ن و ک س C C ا گ ت ن و ک س ب ت ر ب ت ر C ا گ ت ن و ک س ب ت ر 55 0/348 ن ا ك د ر ا 28 0/532 ن ب گ ن س 0/8789 ن ا ق ل ا ط ك ر ش 56 0/344 ك ر ا و ا 29 0/532 ر س ا ر ش 2 0/260 ت ش د ي ز 57 0/333 ن ا ش 30 0/522 ن ا ج ر م 3 0/2387 ج ل و ك 58 0/330 د ن و ا ن ي م 3 0/508 د و ر ال ك 4 0/2355 ك ن ي ل گ 59 0/324 د و ر ك 32 0/50 ر ي م 5 0/2347 د ت گ 60 0/34 ا ي ل ع ز ي و ن 33 0/498 ي پ ا ر د 6 0/2283 ك د ن ش ف 6 0/34 د و ر ش ك 34 0/480 گ ن ا 7 0/2084 ن و ج ن س ح 62 0/295 ن ا چ ا ر پ 35 0/479 د ا ب ا ن س ح م 8 0/949 ش ك ر و 63 0/292 و ا ن ي ك ت 36 0/466 ت و م ر ا ي ك ت 9 0/865 د ا ب ا د ي س 64 0/284 ن ا ر ي ص ح 37 0/454 ا ي ل ع ا س ن 0 0/859 ن ا ت س و ج 65 0/278 ن ا ن ر ي م ا 38 0/454 ك ز ي و ن 0/857 د ي ل ب ن د 66 0/264 ن ا ر م 39 0/453 ت و م ر ا 2 0/836 ن ا ب س خ 67 0/264 ن ا چ و ا 40 0/446 ش ك 3 0/84 ن ا ز ي د 68 0/248 د و ب ك ر ك 4 0/443 د ن و ا ك د و خ 4 0/775 ن ا ر و گ 69 0/245 ك ن ال ك 42 0/439 ن و ت ر ا 5 0/696 ج ن ر 70 0/233 ر د د 43 0/429 ك ن ا و ا 6 0/663 ن ا ي ر ا ن 7 0/232 ن ا ر ا ف س ا 44 0/427 ن ا ر ي ج ك 7 0/658 ن ا و س 72 0/26 ن ا ت س و ج ي ك ت 45 0/426 ن ا ر گ س 8 0/657 ن ا ن ي ز ج 73 0/94 ر د ب ا ن ش و ر 46 0/422 د ر ي ل گ 9 0/636 ش ا ر ي م 74 0/83 ي ال ك ن ي ئ ا 47 0/394 ن ا ر و خ 20 0/69 ي ن ا خ ج ف س 75 0/83 ن ا ر ل 48 0/393 ل ح م ا ي ك 2 0/602 ن ا ز ا ر و ا 76 0/69 ك ن ا ر و خ 49 0/388 ر ا ص ب ا 22 0/60 ت ش و 77 0/66 ن ا ك ي خ 50 0/366 ي ل ف س ا س ن 23 0/593 ن ز ج 78 0/09 ن ا چ و م 5 0/36 ب ا ر گ 24 0/584 ن ال گ ن م 79 0/06 ا ي ل ع ن ي ي و ك 52 0/359 ج ز ب 25 0/552 ن ا ك ي ر ا ب 80 0/076 ن ا ك س ا 53 0/356 ل ا چ ن ا ر گ س 26 0/548 ر س د ر پ 8 0/02 گ ر پ 54 0/352 ر ي چ خ 27 0/534 ر س ي ل ا ع 0/9878 = ن ي ر ت ش ي ب 0/2 0 = ن ي ر ت م ک 0/ = ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/3 9 5 = ن ي گ ن ا ي م ق ي ق ح ت ي ا ت ف ا ي : ع ب ن م س پ ز ا ن ي ي ع ت ي ا ص خ ا ش ا ن ب م و ن ي ي ع ت ن ا ز و ا ب ر و ظ ن م ي د ن ب ن پ و ي د ن ب ت ي و ل و ا ع س و ت ي ا ش خ ب ق ط ا ن م ي ز ر م ز ا و =m ش خ ب ي ا ر ا د ك ي ر ي گ م ي م ص ت nm س ي ر ت ا م ش و ر ن ي ا ر د ل ا م ج ا ر و ط ب. ت س ا د ش د ا ف ت س ا TOPSIS ش و ر

7 ا C... ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب 9 0 C س ا س ا ر ب ب ي ت ر ت ن ي د ب ت. س ا ت ف ر گ ر ا ر ق ي ب ا ي ز ر ا د ر و م د ش ا ب ی م =n ا ن ب م ر ا ي ع م ل ي ل ح ت ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا د ش ب س ا ح م ح ط س ل ي ل ح ت. ت س ا د ش ي گ ت ف ا ي ع س و ت ح و ط س ز ا ق ب ط س ر د ش خ ب ي ا ا گ ت ن و ک س ي د ن ب ن پ ب م ا د ق ا د ر ا و ي ا ش و خ 2 ع س و ت ي گ ت ف ا ي ي ا ا گ ت ن و ک س ي ي ا ت س و ر ر ق ت س م ر د ش خ ب ر گ ن ا ي ب ن آ ت س ا ک ا گ ت ن و ک س ا" ت ب س ن ت ف ا ي ع س و ت ر ق ت س م ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي ق ي ب ط ت س ي ا ق م. د ن د ش ب و س ح م ت ف ا ي ن ع س و ت ا گ ت ن و ک س 8 6 و ع س و ت ل ا ح ر د ا گ ت ن و ک س 3 2 ر د ش خ ب ر ب س ا س ا ل ي ل ح ت س ن ا ي ر ا و ز ي ن ر و ط ن ا م ک ل و ا د ج و ن ا ش ن د د ی م ب د و ج و ت و ا ف ت ر ا د ي ن ع م ح ط س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ن ي گ ن ا ي م ا C ا ا گ ت ن و ک س ت ل ال د د ر ا د ک ي ر و ط ب ن ي گ ن ا ي م ر د ح ط س ا" ت ب س ن ت ف ا ي ع س و ت ر ت ش ي ب ز ا. د ش ا ب ی م ت ف ا ي ن ع س و ت و ع س و ت ل ا ح ر د ح ط س ش خ ب ر د ر ق ت س م ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ح ط س ي ق ي ب ط ت س ي ا ق م : ل 2 و د ج د ا د ع ت ش خ ب ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ح ط س ن ي گ ن ا ي م ع س و ت ح ط س ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا ل ق ا د ح ر ث ک ا د ح ا ا ت س و ر C ت ف ا ي ع س و ت ا" ت ب س ن 2 0/ / / / ع س و ت ل ا ح ر د 0/ / /4 8 0/ ت ف ا ي ن ع س و ت 8 6 0/ / /2 0 0/5 7 7 ل ک 8 0/ / /2 0 0/ ق ي ق ح ت ي ا ت ف ا ي : ع ب ن م س ن ا ي ر ا و ل ي ل ح ت ن و م ز آ س ا س ا ر ب ش خ ب ي ا ا ت س و ر ي گ ت ف ا ي ع س و ت ح ط س ت و ا ف ت ي ر ا د ا ن ع م ل ي ل ح ت : ل 3 و د ج ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F ي ر ا د ا ن ع م ح ط س ي د ا ز آ ج ر د ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ت ا ر ي ي غ ت ع ب ن م ا و ر گ ن ي ب 0/ / /8 3 0/0 0 0 ا و ر گ ل خ ا د 0/ / 0 0 ل ک 0/ ق ي ق ح ت ي ا ت ف ا ي : ع ب ن م - ي د ن ب ب ت ر ا ا گ ت ن و ك س ش خ ب ن ا ق ل ا ط ر ب ب س ح ي گ ت ف ا ي ع س و ت و ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت عي ا م ت ج ا دي ا ص ت ق ا ا ب د ا ف ت س ا ر ا TOPSIS ک ي ن ک ت ي ا ص ي ص خ ن ي ر ت م م ب س ح ر ب ش خ ب ر د ر ق ت س م ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ن ا گ س ح و ط س ي ق ي ب ط ت و ي ا س ي ا ق م ل ي ل ح ت ک ت ف ا ي ر ا ر ق ت س ا ر ف ن ر ب ا ر ب ي ت ي ع م ج ا ب ا گ ت ن و ک س و د ت ف ا ي ع س و ت ح ط س ر د ک د د ی م ن ا ش ن ي د ا ص ت ق ا و ي ع ا م ت ج ا ي ض ا ر ا ر ا ت ک /6 9 ن ا خ د ص ر د 2 9 6/ 4 ي د ا و س ا ب د ص ر د ا ن آ ل ص ح م ت ش ا د ب د ص ر د ل غ ا ش و ي ب آ ع س و ت ل ا ح ر د ح ط س ر د. د ر ا د د و ج و ی م ا د د ح ا و ک ت ف ا ي ر ا ر ق ت س ا ر ف ن ر ب ا ر ب ي ت ي ع م ج ا ب ا گ ت ن و ک س د ز ا ي ي ض ا ر ا ر ا ت ک /7 8 ن ا خ د ص ر د 8 8 2/ 5 ي د ا و س ا ب د ص ر د ا ن آ ل ص ح م ت ش ا د ب د ص ر د ل غ ا ش و ي ب آ 0 4 د ح ا و ي م ا د د و ج و د ر ا د و ر د ح ط س ع س و ت ت ف ا ي ن ت ص ش و ت ش ا گ ت ن و ک س ا ب ي ت ي ع م ج ر ب ا ر ب ر ف ن / /9 6 ر ا ر ق ت س ا ت ف ا ي ک د ص ر د ي د ا و س ا ب ا ن آ د ص ر د ل ص ح م ن ا خ ت ش ا د ب د ص ر د ل غ ا ش. د ر ا د د و ج و ي م ا د د ح ا و و ي ب آ ي ض ا ر ا ر ا ت ک ا د ا ن ش ي پ ص ا ص ت خ ا د و خ ب ا ر ي م ا د د ح ا و و ي ع ا ر ز ت ش ک ر ي ز ح ط س ن ي ر ت ش ي ب ت ف ا ي ن ع س و ت ح ط س د ا د ن ا ش ن ج ي ا ت ن ک ر و ط ن ا م : د و ش ی م ئ ا ر ا ر ي ز ي ا د ا ن ش ي پ ش خ ب ع س و ت ت ج س ا س ا ن ي ا ر ب. ت س ا د ا د

8 3 9 3 ن ا ت س م ز ل و ا ر ا م ش م ت ف ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 0 ي ي ا ض ف ي ز ي ر م ا ن ر ب م ا ظ ن ا ب ي ش خ ب ي ز ي ر م ا ن ر ب ق ا ب ط ن ا ت ج ر د ش ال ت. ط س و ت م د ح ب ش خ ب ن ي ا ء ا ق ت ر ا ت ج م ز ال ن ي م ز ک ي ا ن و گ ب ش خ ب ن ي ا ر د ي ي ا د ز ت ي م و ر ح م ي ا د ر ب ا ر ذ ا خ ت ا. 2. د و ش م ا ر ف ن ا ت س ا ر ا ر ق ي ر ت ن ي ي ا پ ح ط س ر د ت ف ا ي ن ع س و ت ي ا ا ت س و ر ر د ک ي ي ا ص خ ا ش ي ي ا س ا ن ش و ضعف نقاط ت خ ا ن ش و ي س ر ر ب. 3 ن ال ؤ س م ب ا ر ش خ ب ن ي ا ع س و ت ي ا ر و ح م ع ي ر س ت و ت ي و ق ت ي ا ر ب م ز ال ي ر گ ن ش و ر و ش ن ي ب ق ي ر ط ن ي ا ز ا ن ا و ت ب ا ت د ن ر ا د. د ي ش خ ب ن ا ز ي ر م ا ن ر ب و ي ت ي ع م ج م ک ا ر ت ا ب ب س ا ن ت م ت ا ن ا ک م ا و ا ا ض ف ر ت س گ. 4 م و ر ح م ط ا ق ن ژ ي و ب ش خ ب ي ا ا گ ت ن و ک س ل ک ب ش ر گ ن ا ب ي ت س ي ز ب ت ا م د خ و ي ع ا م ت ج ا ا ف ر ن ي م أ ت. 5 ي ب ت ا ر م س ل س م ا ظ ن س ا س ا ر ب ي ن ا س ر ت ا م د خ ي ل ص ا ي ا ن و ن ا ک و ز ک ا ر م ز ا ي ن د ر و م ت ا ن ا ک م ا و ت ا م د خ ن ي م أ ت. 6 ا ا گ ت ن و ک س ت ف ا ي ن ع س و ت ق ط ا ن م ي ت س ر ف ر ج ا م ل ر ت ن ک. 7

9 ... ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب ع س و ت ح و ط س ي د ا ص ت ق ا ي- ع ا م ت ج ا ي ا ي گ ژ ي و : ل 4 و د ج ح ط س ع س و ت د ا د ع ت ا ت س و ر ت ي ع م ج د ص ر د ي د ا و س ا ب ل ك د ا د ع ت ش ن ا د ز و م آ ش ي پ ي ن ا ت س ب د د ا د ع ت ش ن ا د ز و م آ ي ن ا ت س ب د د ا د ع ت ش ن ا د ز و م آ ي ي ا م ن ا ر ي ا گ ش ن ا د د ا د ع ت ش ن ا د ز و م آ ي ن ا ت س ر ي ب د و ش ي پ ن ا خ د و ج و ت ش ا د ب د ص ر د ل ا غ ت ش ا ل ك ح ط س ر ي ز ت ش ك ي ض ا ر ا ي ع ا ر ز د ا د ع ت ر و ت ك ا ر ت ح ط س ر ي ز ت ش ك ي ض ا ر ا ي غ ا ب / / ت ف ا ي ع س و ت ا" ت ب س ن د ا د ع ت د ح ا و ي م ا د 8204/ / / ع س و ت ل ا ح ر د 3437/ / / ت ف ا ي ن ع س و ت 57046/ / / ل ک ع ب ا ن م ق ي ق ح ت ي ا ت ف ا ي : ع ب ن م ع س و ت و ع س و ت ي ي ا ض ف ي و گ ل ا ن ي ي ب ت ر د ي ل م ا ع ل ي ل ح ت د ر ب ر ا ک. ) (. م د ا ژ ن ل ي ع م س ا و م ي ن ا ث ي ر د ن ک س ا ع د ا ز م ي ا ر ب ا 7. ر ا م ش ع س و ت و ا ي ف ا ر غ ج ن ا ر ي ا ر د ي ا ق ط ن م ي- ر ش ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت ر ک ن ک ي ا ل ا ق م ص ال خ ع و م ج م. ر و ش ک ع س و ت ي ا م ا ن ر ب ر د ي ي ا ت س و ر ع س و ت ا گ ي ا ج ي س ر ر ب. ) (. ب راسخي. ي ي ا ت س و ر ع س و ت ت ا ر ا ش ت ن ا. ا ز ا د ن ا م ش چ و ا ش ل ا چ ي ي ا ت س و ر. ب ال ق ن ا ز ا د ع ب و ل ب ق ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ع س و ت ي ا م ا ن ر ب ر د ي ي ا ت س و ر ن ا ر م ع و ع س و ت ا گ ي ا ج ي ب ا ي ز ر ا. ) (. پ رضايي. ي ي ا ت س و ر ع س و ت ت ا ر ا ش ت ن ا. ا ز ا د ن ا م ش چ و ا ش ل ا چ ي ي ا ت س و ر ع س و ت ر ک ن ک ي ا ل ا ق م ص ال خ ع و م ج م ي م و ن و س ک ا ت ز ي ل ا ن آ ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا چ و ق ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت ت ي ع ض و ي ب ا ي ز ر ا. ) (. ک کمال خ ر س و ع ي د ا ب آ ا ش ع ر ا ز ر ا م ش ل و ا ل ا س. س ر ک ا ز ز ا د ن ا م ش چ ي ا ي ف ا ر غ ج م ا ن ل ص ف. ي د د ع ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ع س و ت ج ر د ي د ن ب ب ت ر و ي س ر ر ب. ) (. ک کمال خ ر س و س ي چ ر ي ج ن ز ک زياري 2. 7 ر ا م ش ي ن ا س ن ا ي ا ي ف ا ر غ ج ي ا ش و ژ پ. س ي س پ ا ت ک ي ن ک ت ز ا د ا ف ت س ا ا ب ي و ض ر ي ر و آ ن ف ة ژ و ر پ ي ا ر ج ا ت ج ب س ا ن م د ر ب ا ر ب ا خ ت ن ا ر د ر ا ي ع م د ن چ ي ر ي گ م ي م ص ت ي ا ک ي ن ک ت د ر ب ر ا ک. ) (. ع ن ا ي ن ا ش. ن ا ر ي ا ي ت ع ن ص ت ي ر ي د م ن ا م ز ا س ت ا ع ال ط ا ي ز ر و ا ش ک د ا ص ت ق ا م ا ن ل ص ف. ن ا ر ي ا ر د ع س و ت ي ا ح ر ط ي ش خ ب ر ث ا ش ا ک ل ل ع و ي ز ي ر م ا ن ر ب چالشاي. ) 283 (. م ن ا گ د ا ز ف ي ر ش. ي گ د ن ز ا س د ا ج ت ر ا ز و ت ا ر ا ش ت ن ا ن ا ر ت. 4 4 و 3 4 ر ا م ش م د ز ا ي ل ا س. ع س و ت و د ش ر ا ي س ا ن ش ر ا ك ر و د ة م ا ن ن ا ي ا پ ر ت ر ب ي ي و پ د ت ا ر ي م ع ت ز ک ا ر م ب ا خ ت ن ا ت ج س ي س پ ا ت م ت ي ر و گ ل ا ز ا د ا ف ت س ا. ) ( م ي چ ال و ل. ت ع ن ص و م ل ع ا گ ش ن ا د ت ا ر ي م ع ت و ي ر ا د گ ن ک ي ن ک ت ا ب ن ا ف ص ا ن ا ت س ا ي ا ن ا ت س ر ش ي گ ت ف ا ي ن ع س و ت ج ر د ن ي ي ع ت. ) (. س شبيري و ف ل ا ن ا ر ط ر م ي ر ز ع م م د و ع س م. م ت ش ر ا م ش م و د ل ا س ي ا ق ط ن م و ي ر ش ي ا ش و ژ پ و ت ا ع ل ا ط م. ي د د ع ي م و ن و س ک ا ت ي ر ش ي ز ي ر م ا ن ر ب و ا ي ف ا ر غ ج د ش ر ا ي س ا ن ش ر ا ک م ا ن ن ا ي ا پ ن ا ر ي ا ي ح ا و ن ي گ ت ف ا ي ع س و ت ج ر د ش ج ن س. ) (. م ي و س و م. د ز ي ا گ ش ن ا د ل ج م. ن ا ر ي ا ر د ي ي ا ت س و ر ع س و ت ي ز ي ر م ا ن ر ب ي ا ت س ا ي س ر د ي ر گ ن ز ا ب ت ا م ا ز ل ا ن و م ا ر ي پ ي ل ي ل ح ت. ) (. ن ن ي ج ش ي ي ال و م. ر ا د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د 7 ر ا م ش م ت ف ل ا س ي ي ا ي ف ا ر غ ج ي ي ا ض ف

10 3 9 3 ن ا ت س م ز ل و ا ر ا م ش م ت ف ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 2 Aynezhd, M.B Tokh, M.J, Mokhtn, M.N nd Zhe, F. (20). A Fuzzy TOPSIS Method Bsed on Left nd Rght Scoes. Intentonl Jounl of Industl Engneeng & Poducton Resech. 22 (): pp 5 62 Azm, R, Yzdn-Chmzn, A, Fouldg, M, Kzmes Zvdsks, M nd Bs, M.H. (20). Rnkng the stteges of mnng secto though np nd topss n swot fmewok. Jounl of Busness Economcs nd Mngement. 2:4, Hung, J.H nd Peng, K.H. (202). Fuzzy Rsch model n TOPSIS: A new ppoch fo genetng fuzzy numbes to ssess the compettveness of the tousm ndustes n Asn countes. Tousm Mngement (33) Olson.D.L (2004). Compson of weghts n TOPSIS models. Jounl of Mthemtcl nd compute modelng 0 (2004) -0. Sefm, O. Gwo-Hshung Tzeng (2004), Compomse soluton by MCDM methods: A comptve nlyss of VIKOR nd TOPSIS, Euopen Jounl of Opetonl Resech (56) Shm, A nd Mosvnd, J. (20). Clssfcton of ctes of Isfhn povnce n vew pont of tousm nfstuctue by usng TOPSIS nd AHP models. Ubn - Regonl Studes nd Resech Jounl (0) 5-0.

11 Qutely of New Atttudes n Humn Geogphy (Wnte) 204, Vol 7. No Study of the development extends of ul esdent n Tleghn egon of Svojbolgh cty by TOPOSIS technque Gholmez Dnpnh Dept. of Agcultue educton & Extenson, Islmc Azd Unvesty, S Bnch, S, In Mohmmdsdegh Sbou Dept. of Agcultue educton & Extenson, Islmc Azd Unvesty, Gms Bnch, Gms, In Fhd Lshk Dept. of Agcultue educton & Extenson, Islmc Azd Unvesty, Scence & Resech Bnch, Tehn, In Abstct The m of ths esech s the study of development extends of ul esdent n Tleghn egon of Svojbolgh County. The numbes of esdents wee 8. The TOPOSIS method ws used fo county esdency nkng. Results showed tht bsed on clculted C tht the lowest C ws 0.0 fo Pkeh nd the hghest C ws 0.88 fo Tleghn cty. The C vege ws 0.6. The nge of developed level of ul esdences hs been estmted 0.78, lso esdences wee developng nd 68 esdences wee undeveloped. Anlyss of vnce showed thee s sgnfcnt dffeence between the C veges of development levels. Keywods: esdent, TOPOSIS, Tleghn egon Receved Dte: 24 Novembe204 Accepted Dte: 2 Jnuy 205 (Coespondng utho)

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ISSN

ISSN ك ا ن و ن, www.jeasd.org ا ل م ج ل د, 21 العدد 01 ا ل ث ا ن ي 2017 ISSN 25203-0917 ت ق ي ي م ا ل ش ر ك ا ت ا ال ن ش ا ئ ي ة ف ي ا ل ع ر ا ق م ن ن ا ح ي ة ت ط و ي ر ا ل ت خ ط ي ط ل ل م ش ا ر ي ع ا ال ن

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

Grade JK Surat Al-Ikhlas Word/ﺔﻤ ﻜ ﻠ ﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا Meaning Grade SK Surat Al-Kawthar Word/ﺔﻤ ﻜ ﻠ ﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا Meaning

Grade JK Surat Al-Ikhlas Word/ﺔﻤ ﻜ ﻠ ﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا Meaning Grade SK Surat Al-Kawthar Word/ﺔﻤ ﻜ ﻠ ﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا Meaning ف وا ك Qur an Meanings Grade JK Surat Al-Ikhlas و ا ح د The one الص م د ا ل س ن د ا ل د ا ي م the Eternal, the Absolute م ك ا ف ي ا / ن ظ ی ر ا equivalent Grade SK Surat Al-Kawthar ا ل ك و ث ر ن ھ ر ف

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

Surah Hud Work Book. Ayah 50-60

Surah Hud Work Book. Ayah 50-60 بسم الله الرحمن الرحيم Surah Hud Work Book Ayah 50-60 Fehm Al Qur'an-Happy Land for Islamic Teachings ھ ود ا أ خ اھ م ع ا د و إ ل ى إ ن ق ا ل ی ا ق و م اع ب د و ا أ نت م إ لا م ف ت ر و ن غ ی ر ه إ ل ھ

More information

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت ) د ن س و ن ش و ژ پ م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز م ا ن ب ( ا ف ا غ ج 691 پاز ا م ش م ت ف ل ا س 5 1 18 6 : ص ص ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا ت س د ک ن ا ت س ا و ت ف ک ا غ گدشگ زمن ع س و ت ن ا و ت ب ا ز ا FASSOULAS

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

Bashaa-ir al-khairaat

Bashaa-ir al-khairaat ب ش ائ ر ال خ ي ات Bashaa-ir al-khairaat of Hadhrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh A beautiful compilation of Salawat and the relevant Qur anic verses It is related the great Shaykh, Abd al-qadir

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information